FARMACJA 4.0

ZNACZENIE POLPHARMY W BUDOWANIU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 

Polphar­ma jest lide­rem pol­skie­go sek­to­ra prze­my­słu far­ma­ceu­tycz­ne­go, zna­czą­cym inwe­sto­rem, inno­wa­to­rem i liczą­cym się przed­się­bior­stwem z gro­na dwu­dzie­stu naj­więk­szych pro­du­cen­tów leków gene­rycz­nych na świecie.

W rapor­cie ana­li­zu­je­my, z cze­go wyni­ka jej nie­wąt­pli­wy suk­ces, i jak prze­kła­da­ją się na roz­wój pol­skiej gospo­dar­ki. Wska­zu­je­my rów­nież naj­waż­niej­sze wyzwa­nia, jakie sto­ją przed Polphar­mą i pol­skim sek­to­rem farmaceutycznym.

Udostępnij 

POLPHARMA W LICZBACH 

Grafika poglądowa

PONAD 7 TYS. PRACOWNIKÓW NA ŚWIECIE

OBECNA NA 60 ŚWIATOWYCH RYNKACH

Grafika poglądowa

20. FIRMA GENERYCZNA NA ŚWIECIE

Grafika poglądowa

64 AKTYWNE PATENTY

Grafika poglądowa

PONAD 600 MOLEKUŁ W PORTFOLIO

Grafika poglądowa

41 LEKÓW BEZ ODPOWIEDNIKÓW

INWESTYCJE W ROZWÓJ TECHNOLOGII PRODUKCJI I WYTWARZANIA LEKÓW BIOLOGICZNYCH

Inwe­sty­cje w bio­tech­no­lo­gie uzna­wa­ne są współ­cze­śnie za jeden z naj­bar­dziej przy­szło­ścio­wych kie­run­ków roz­wo­ju sek­to­ra farmaceutycznego:

 • od 2012 roku wydat­ki na oddział bio­tech­no­lo­gicz­ny Gru­py Polphar­ma suk­ce­syw­nie rosły,
 • Polphar­ma pla­nu­je stać się jedy­nym w Pol­sce pro­du­cen­tem i wytwór­cą leków bio­lo­gicz­nych, inwe­stu­jąc w zakład wytwór­czy w Duch­ni­cach (pla­no­we uru­cho­mie­nie w 2019 roku, war­tość inwe­sty­cji – 451,5 mln zło­tych) oraz super­no­wo­cze­sne labo­ra­to­rium w Gdań­sku ( war­tość inwe­sty­cji 224,7 mln złotych)
 • Gru­pa prze­ję­ła inno­wa­cyj­ne, holen­der­skie przed­się­bior­stwo bio­tech­no­lo­gicz­ne Bio­ce­ros, pod­kre­śla­jąc tym samym swo­ją rolę we wciąż zbyt wąskim gro­nie pol­skich firm inwe­stu­ją­cych poza gra­ni­ca­mi kraju
WYDATKI POLPHARMY NA B+R ZWIĄZANE Z BIOTECHNOLOGIĄ (MLN ZŁ) 
Źró­dło: Dane wewnętrz­ne Gru­py Polpharma. 

W Polpharmie lawinowo rosną wydatki na badania w obszarze biotechnologii: w 2016 r. wyniosły one ponad 200 mln zł.

WYDATKI NA B+R W POLSKIM SEKTORZE FARMACEUTYCZNYM (MLN ZŁ)

Wykres objaśniający
WYDATKI POLPHARMY NA B+R ZWIĄZANE Z BIOTECHNOLOGIĄ (MLN ZŁ) 
Źró­dło: Dane wewnętrz­ne Gru­py Polpharma. 

ROZWÓJ BOGATEGO PORTFELA PATENTOWEGO

Roz­wój port­fe­la paten­to­we­go Polphar­my obejmuje:

 • sub­stan­cje (Polphar­ma opra­co­wa­ła nowe spo­so­by pozy­ski­wa­nia sze­re­gu lecz­ni­czych sub­stan­cji aktywnych)
 • posta­ci leków (w przy­pad­ku wie­lu sze­ro­ko sto­so­wa­nych leków Polphar­mie uda­ło się zmie­nić for­mę poda­nia leku lub wyeli­mi­no­wać szko­dli­we dla zdro­wia kon­ser­wan­ty popra­wia­jąc tym samym jakość lecze­nia pacjenta)
 • inno­wa­cje bio­tech­no­lo­gicz­ne (pomi­mo zale­d­wie paro­let­nie­go zaan­ga­żo­wa­nia w roz­wój dzia­łu bio­tech­no­lo­gicz­ne­go Polphar­my uda­ło się pozy­skać kil­ka paten­tów doty­czą­cych tak hodow­li nowych linii komór­ko­wych, jak i nowych środ­ków sto­so­wa­nych w pro­duk­cji sub­stan­cji biologicznych)

PATENTY PRZYZNANE GRUPIE POLPHARMA NA SUBSTANCJE CZYNNE W LATACH 1999–2016

Źró­dło: Dane wewnętrz­ne Gru­py Polpharma. 

Polpharma nie jest innowatorem sporadycznym. Sukcesywnie rosnące nakłady na badania i rozwój (w latach 2012–2015 stanowiły ponad 50% wydatków całego sektora farmaceutycznego w Polsce na ten cel) przekładają się systematycznie na nowe zgłoszenia patentowe.

ZMIANY KIERUJĄCE POLPHARMĘ W STRONĘ FARMACJI 4.0.

 • Polphar­ma jest jed­nym z nie­licz­nych pol­skich przed­się­biorstw wdra­ża­ją­cych nowe tech­no­lo­gie na sze­ro­ko zakro­jo­ną ska­lę, co czy­ni ją pio­nie­rem w obsza­rze tzw. prze­my­słu 4.0, a więc nowe­go spo­so­bu orga­ni­za­cji pro­duk­cji i funk­cjo­no­wa­nia fir­my, wyni­ka­ją­ce­go z sze­ro­kiej inte­gra­cji sze­re­gu roz­ma­itych nad­zo­ro­wa­nych kom­pu­te­ro­wo procesów
 • Inte­gra­cja i dal­sza auto­ma­ty­za­cja pro­ce­sów orga­ni­za­cyj­nych i pro­duk­cyj­nych w Polphar­mie obej­mu­je zarzą­dza­nie budyn­ka­mi, pro­duk­cją, zaso­ba­mi ludz­ki­mi, logi­sty­ką, obie­giem doku­men­tów, wizu­ali­za­cją i obrób­ką danych oraz pro­ce­sem komu­ni­ka­cji z podwykonawcami

OBECNE WDROŻENIA Z OBSZARU PRZEMYSŁU 4.0 STOSOWANE W GRUPIE POLPHARMA

STRATEGICZNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI 

 • Gru­pa Polphar­ma to 16% wszyst­kich zatrud­nio­nych przez pol­ski prze­mysł farmaceutyczny,
 • Pła­ce są tu śred­nio o 12% wyż­sze niż u konkurencji,
 • Udział pra­cow­ni­ków odpo­wie­dzial­nych za bada­nia i roz­wój w Gru­pie Polphar­ma wyraź­nie prze­wyż­sza udział pra­cow­ni­ków badań i roz­wo­ju w pol­skim prze­my­śle far­ma­ceu­tycz­nym, a poziom ich wyna­gro­dzeń jest prze­cięt­nie o 50% wyż­szy niż u konkurencji,
 • Polphar­ma aktyw­nie prze­ciw­dzia­ła odpły­wo­wi wyso­ko­wy­kwa­li­fi­ko­wa­nej siły robo­czej pro­wa­dząc pro­gra­my powro­tów dla pol­skich bio­tech­no­lo­gów i che­mi­ków zatrud­nio­nych w przed­się­bior­stwach zachodnioeuropejskich,
 • Lan­su­je tak­że powrót do zarzu­co­nych współ­pra­cy z jed­nost­ka­mi edu­ka­cyj­ny­mi współ­pro­wa­dząc kla­sy dual­ne na pozio­mie tech­ni­kum oraz kie­run­ki stu­diów wyż­szych o pro­fi­lu bio­me­dycz­nym na pozio­mie uniwersyteckim

MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W GRUPIE POLPHARMA NA TLE SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Źró­dło: Dane wewnętrz­ne Gru­py Polphar­ma i GUS.

Co 7 pracownik sektora farmaceutycznego jest zatrudniony w Grupie Polpharma.

KONSEKWENTNA EKSPANSJA ZAGRANICZNĄ 

 • Gru­pa Polphar­ma wyka­zu­je dodat­ni bilans w han­dlu zagra­nicz­nym, war­tość eks­por­tu prze­kra­cza w jej przy­pad­ku war­tość impor­tu, co nada­je jej wyjąt­ko­wy sta­tus na tle pozo­sta­łych przed­się­biorstw sek­to­ra farmaceutycznego
 • Polphar­ma przyj­mu­je stra­te­gie inwe­sty­cji bez­po­śred­nich na ryn­kach o wyso­kim poten­cja­le, takich jak Rosja i Kazach­stan, gdzie popie­ra akwi­zy­cje i połą­cze­nia z part­ne­ra­mi lokal­ny­mi i posia­da wła­sne zakła­dy pro­duk­cyj­ne leków Z tych kra­jów pro­wa­dzi eks­port leków do kra­jów ościen­nych tra­dy­cyj­nie powią­za­nych handlowo
 • W mniej­szych roz­wi­ja­ją­cych się ryn­kach Polphar­ma przyj­mu­je stra­te­gię roz­wo­ju sprze­da­ży w opar­ciu o wła­sne przed­sta­wi­ciel­stwa han­dlo­we lub lokal­nych dys­try­bu­to­rów leków eks­por­to­wa­nych z Pol­ski. Jest obec­na na wszyst­kich ryn­kach glo­bal­nych, łącz­nie w 60 kra­jach – jako pro­du­cent leków, dostaw­ca sub­stan­cji aktyw­nej lub fir­ma udzie­la­ją­ca licen­cji na swo­je produkty

BILANS HANDLOWY SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W 2016 ROKU

Źró­dło: Opra­co­wa­nie wła­sne na pod­sta­wie danych PZPPF i wywia­dow­ni gospo­dar­czych: Bisno­de i Infocredit. 

LEKI POLPHARMY O NAJWIĘKSZYM UDZIALE W WOLUMENIE SPRZEDAŻY, 2015 R., MLN SZTUK

Wykres objaśniający
Źró­dło: Dane wewnętrz­ne Gru­py Polpharma. 

STRUKTURA RZECZOWA EKSPORTU POLPHARMY W 2015 ROKU
(MLN ZŁ)

Źró­dło: Dane wewnętrz­ne Gru­py Polpharma. 

Ponad 90% eksportu Polpharmy to leki złożone i niezmieszane. 

WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO LEKOWE KRAJU 

 • Polphar­ma jako kra­jo­wy pro­du­cent leków i sub­stan­cji aktyw­nych zapew­nia dostęp do lecze­nia sze­ro­kim rze­szom pacjen­tów, w przy­pad­ku nie­ocze­ki­wa­nych wyda­rzeń (kry­zy­sy zdro­wia publicz­ne­go, zała­ma­nie gospo­dar­cze, itp.)
 • Dzię­ki pro­duk­cji gene­rycz­nej ceny leków dotych­czas obję­tych ochro­ną (tzw. leków ory­gi­nal­nych) male­ją o 80% co pozwa­la zna­czą­co posze­rzyć gro­no pacjen­tów obję­tych terapią

GRUPY TERAPEUTYCZNE, W KTÓRYCH POLPHARMA JEST LIDEREM SPRZEDAŻY (%)

Źró­dło: Dane wewnętrz­ne Gru­py Polpharma. 

PODAŻ LEKÓW REFUNDOWANYCH W 2016 R. (10 NAJWAŻNIEJSZYCH FIRM) 

Wykres objaśniający

Źró­dło: NFZ.

Z perspektywy bezpieczeństwa lekowego kraju, nieporównywalnie ważniejsze jest wspieranie dostępu do tanich i skutecznych leków na nadciśnienie, dotykające co czwartego Polaka, niż stymulowanie inwestycji w prace nad nowymi sposobami leczenia chorób rzadko występujących.

Autorzy raportu

Zdjęcie jednego z autorów raportu
dr Jacek Lewkowicz
Zdjęcie jednego z autorów raportu
Jakub Janiszewski
Scroll to Top