KAM2CentralPoland2

Wspar­cie MŚP w zakre­sie zwięk­sza­nia zdol­no­ści do zarzą­dza­nia innowacjami 
Zdjęcie poglądowe
Pro­jekt ma na celu wspar­cie MŚP w zakre­sie zwięk­sza­nia zdol­no­ści do zarzą­dza­nia inno­wa­cja­mi. Wspar­cie doko­na się dwo­ja­ko. Po pierw­sze, poprzez zapew­nie­nie wyso­kiej jako­ści usług wspie­ra­ją­cych inno­wa­cyj­ność w miej­scach, gdzie są one nie­obec­ne lub wyce­nio­ne zbyt wyso­ko dla MŚP posia­da­ją­cych wyso­ki poten­cjał roz­wo­ju dzię­ki inno­wa­cyj­no­ści, ale pozba­wio­nych wie­dzy lub umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych, by wdro­żyć potrzeb­ne inno­wa­cje. Po dru­gie, aby zwięk­szyć praw­do­po­do­bień­stwo suk­ce­su oraz wzmoc­nić fun­da­men­ty pod przy­szły roz­wój bene­fi­cjen­tów, każ­dy z nich będzie mógł sko­rzy­stać z usług coacha, suge­ru­ją­ce­go naj­lep­sze spo­so­by wspar­cia inno­wa­cyj­no­ści oraz iden­ty­fi­ku­ją­ce­go poten­cjal­ne pro­ble­my. (okres reali­za­cji: 01.01.2017 – 31.12.2018)

Zespół

Kie­row­nik pro­jek­tów Enter­pri­se Euro­pe Network oraz Hori­zon 2020 – „KAM2CentralPoland”
Zaj­mu­je się kwe­stia­mi inno­wa­cji, inter­na­cjo­na­li­za­cji i wspar­cia dla MŚP. Kon­sul­tant IMP3rove – narzę­dzia do oce­ny zdol­no­ści MŚP do zarzą­dza­nia innowacyjnością. 
Star­szy kon­sul­tant Enter­pri­se Euro­pe Network 
W ramach EEN odpo­wia­da za dostęp do ryn­ków zagra­nicz­nych, oce­nę ana­li­tycz­ną w zakre­sie wyce­ny war­to­ści nie­ma­te­rial­nych i praw­nych, ana­li­zy biz­ne­so­we i finan­so­we wraz z oce­ną ryzy­ka, wspar­cie w obsza­rze umię­dzy­na­ro­do­wie­nia biz­ne­su i inno­wa­cji pro­duk­to­wych, pro­ce­so­wych i usługowych. 
Kon­sul­tant Enter­pri­se Euro­pe Network 
Jest odpo­wie­dzial­na za współ­pra­cę mię­dzy­na­ro­do­wą pomię­dzy pod­mio­ta­mi sek­to­ra biz­ne­su i nauki. Inte­re­su­je się pro­ce­sem komer­cja­li­za­cji, trans­fe­rem tech­no­lo­gii, pra­wem wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, inno­wa­cja­mi społecznymi. 

Konsorcjum

Człon­ko­wie kon­sor­cjum to: Pol­ska Agen­cja Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści (koor­dy­na­tor), Insty­tut Mecha­ni­za­cji Budow­nic­twa i Gór­nic­twa Skal­ne­go, Toruń­ska Agen­cja Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go, Sto­wa­rzy­sze­nie Wol­na Przed­się­bior­czość i Fun­da­cja Roz­wo­ju Przedsiębiorczości. 
Loga PARP, MB i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Loga Stowarzyszenia Wolnej Przedsiębiorczości, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz DELab
Scroll to Top