Przemiany pracy w sektorze finansowym
w kontekście rozwoju gospodarki cyfrowej

JAK CZWARTA REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA ZMIENIA SEKTOR FINANSOWY?

JAK CZWARTA REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA ZMIENIA PRACĘ W SEKTORZE FINANSOWYM W POLSCE?

JAKIE PROCESY W SEKTORZE FINANSOWYM PRZYŚPIESZYŁA PANDEMIA COVID-19?

Dyna­micz­ne zmia­ny w sek­to­rze finan­so­wym zwią­za­ne są z wdra­ża­niem tech­no­lo­gii data­fi­ka­cji, poja­wie­niem się nowe­go typu klien­ta korzy­sta­ją­ce­go z mobil­nej obsłu­gi i sper­so­na­li­zo­wa­nych pro­duk­tów, a tak­że z nowym oto­cze­niem konkurencyjnym. 

O tym, jak czwar­ta rewo­lu­cja tech­no­lo­gicz­na zmie­nia sek­tor finan­so­wy i pra­cę w tym sek­to­rze w Pol­sce oraz jakie pro­ce­sy przy­śpie­szy­ła pan­de­mia COVID-19 dowie­dzieć może­my się z rapor­tu DELab UW opra­co­wa­ne­go we współ­pra­cy z Fun­da­cją Cybe­rium i War­szaw­skim Insty­tu­tem Bankowości. 

Udostępnij 

ZOBACZ WYNIKI KOLEJNEJ EDYCJI BADANIA 

Badanie stanowi kontynuację wcześniejszych analiz prowadzonych przez DELab UW, z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię. 

JAK CZWARTA REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA ZMIENIA SEKTOR FINANSOWY?

Sek­tor finan­so­wy jest wyso­ce podat­ny na zmia­ny wyni­ka­ją­ce z trans­for­ma­cji cyfro­wej, a ban­ki dzia­ła­ją­ce w Pol­sce nie będą wyjąt­kiem. Skut­ka­mi trans­for­ma­cji cyfro­wej mogą oka­zać się reduk­cja miejsc pra­cy w efek­cie inte­li­gent­nej auto­ma­ty­za­cji, jak i zmia­na cha­rak­te­ru pra­cy, prze­kła­da­ją­ca się na wzrost zna­cze­nia kom­pe­ten­cji przyszłości.

KLUCZOWE CZYNNIKI PRZEMIANY PRACY W SEKTORZE FINANSOWYM

KLUCZOWE CZYNNIKI PRZEMIANY PRACY W SEKTORZE BANKOWYM

ZDANIEM WIĘKSZOŚCI RESPONDENTÓW TEMPO AUTOMATYZACJI NIE ULEGNIE ZWIĘKSZENIU

ZDANIEM WIĘKSZOŚCI RESPONDENTÓW TEMPO AUTOMATYZACJI NIE ULEGNIE ZWIĘKSZENIU


Szcze­gó­ły doty­czą­ce bada­nia ankie­to­we­go oraz jego wyni­ki dostęp­ne są TUTAJ

JAK CZWARTA REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA ZMIENIA PRACĘ W SEKTORZE FINANSOWYM W POLSCE?

Bada­nie ankie­to­we prze­pro­wa­dzo­ne w 2019 roku przez DELab UW we współ­pra­cy z KIR i Fun­da­cją Cybe­rium obję­ło 257. pra­cow­ni­ków pol­skich ban­ków. Ankie­ta wzbo­ga­co­na zosta­ła wywia­da­mi z przed­sta­wi­cie­la­mi naj­waż­niej­szych pol­skich ośrod­ków sek­to­ra finansowego.

Z ana­li­zy wyni­ka, że pra­cow­ni­cy pol­skie­go sek­to­ra finan­so­we­go nie dostrze­ga­ją ska­li ryzy­ka restruk­tu­ry­za­cji, jaką nio­są za sobą zmia­ny zacho­dzą­ce pod wpły­wem rewo­lu­cji tech­no­lo­gicz­nej. Więk­szość respon­den­tów spo­dzie­wa się utrzy­ma­nia tem­pa auto­ma­ty­za­cji podob­ne­go do tego, jakie­go doświad­czy­li w cią­gu ostat­nich 5 lat. Jedy­nie 14% uczest­ni­ków bada­nia uwa­ża, że tem­po auto­ma­ty­za­cji będzie rosło, w porów­na­niu do tego, jakie­go doświad­czy­li w przeszłości.

JAK CZWARTA REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA ZMIENIA PRACĘ W SEKTORZE FINANSOWYM W POLSCE?

Pra­cow­ni­cy w nie­wy­star­cza­ją­cym stop­niu dys­po­nu­ją klu­czo­wy­mi kom­pe­ten­cja­mi przy­szło­ści, rów­no­cze­śnie nie doce­nia­jąc ich wagi. Ponad­to mniej niż poło­wa zarzą­dów i dzia­łów HR przy­go­to­wu­je pra­cow­ni­ków do nad­cho­dzą­cych zmian. Pra­co­daw­cy nie­wy­star­cza­ją­co anga­żu­ją się w kształ­ce­nie pra­cow­ni­ków sek­to­ra, któ­re pozwo­li­ło­by im budo­wać kom­pe­ten­cje umoż­li­wia­ją­ce pra­cę w rady­kal­nie zmie­nia­ją­cym się śro­do­wi­sku w ban­kach lub zdo­być nowe zatrud­nie­nie poza sek­to­rem finansowym.

DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW PODEJMUJE MNIEJSZOŚĆ HR-ÓW I ZARZĄDÓW

 

DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW PODEJMUJE MNIEJSZOŚĆ HR-ÓW I ZARZĄDÓW

GŁÓWNE OBSZARY TRENDÓW ZWIĄZANYCH Z COVID-19

GŁÓWNE OBSZARY TRENDÓW ZWIĄZANYCH Z COVID-19

JAKIE PROCESY W SEKTORZE FINANSOWYM PRZYŚPIESZYŁA PANDEMIA COVID-19?

Wybuch pan­de­mii COVID-19 zabu­rzył dotych­cza­so­wy tryb funk­cjo­no­wa­nia przed­się­biorstw i orga­ni­za­cji. Tak­że sek­tor finan­so­wy w Pol­sce został pod­da­ny pró­bie, w cza­sie któ­rej wyło­ni­ły się czte­ry głów­ne obsza­ry zmian. Wią­żą się one z pro­duk­tem, pra­cą zdal­ną, ban­ko­wo­ścią oddzia­ło­wą i zaple­czem admi­ni­stra­cyj­nym (back offi­ce). Obsza­ry te zosta­ły wyty­po­wa­ne z dru­giej fali wywia­dów prze­pro­wa­dzo­nych z przed­sta­wi­cie­la­mi ban­ków w Pol­sce, któ­rzy podzie­li­li się swo­imi obser­wa­cja­mi w cza­sie pogłę­bia­ją­ce­go się kry­zy­su pan­de­micz­ne­go. Szcze­gó­ły w rapor­cie „Prze­mia­ny pra­cy w sek­to­rze finan­so­wym w kon­tek­ście gospo­dar­ki cyfrowej”.

PROF. KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA W „EFEKCIE SIECI” O WYNIKACH BADANIA

Czy bran­żę finan­so­wą cze­ka wid­mo zwol­nień, zwią­za­nych z cyfry­za­cją i tym, że coraz wię­cej czyn­no­ści ban­ko­wych klien­ci wyko­nu­ją sami? W pod­ca­ście „Efekt Sie­ci” prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska opo­wie­dzia­ła o celu bada­nia oraz ele­men­tach, któ­re wyróż­nia­ją sek­tor ban­ko­wo­ści na tle innych branż a tak­że prze­mia­nach, któ­re dzie­ją się na naszych oczach. W trak­cie audy­cji poru­szy­ła kwe­stię wyła­nia­ją­cych się z bada­nia pro­ce­sów i zmian, któ­re mogą być zna­czą­ce dla sek­to­ra finan­so­we­go. Czy teza o „eli­tar­no­ści ban­kow­ców” – zaawan­so­wa­nych ana­li­tycz­nie i posia­da­ją­cych roz­bu­do­wa­ne kom­pe­ten­cje cyfro­we pra­cow­ni­kach bran­ży finan­so­wej jest praw­dzi­wa? Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia podcastu.
EFEKT SIECI #24 – CYFROWA REWOLUCJA SEKTORA BANKOWOŚCI

Partnerzy

Przewiń do góry