Flatsharing millenialsów. Jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadują

Okładka do raportu
Współautorzy

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Raport jest pod­su­mo­wa­niem badań pro­wa­dzo­nych przez DELa­bUW i pró­bu­je zary­so­wać obraz pol­skich miesz­kań stu­denc­kich, jak rów­nież zamiesz­ku­ją­cych je loka­to­rów. Poka­zu­je­my w nim mię­dzy inny­mi:

• Dla­cze­go stu­den­ci decy­du­ją się na współ­wy­naj­mo­wa­nie miesz­kań zamiast miesz­kać w aka­de­mi­ku?

• Kto jest, ich zda­niem, naj­bar­dziej upior­nym współ­wy­naj­mu­ją­cym? • Z kim naj­chęt­niej dzie­li­li­by pokój lub miesz­ka­nie?

• W jakich obsza­rach naj­czę­ściej wybu­cha­ją kon­flik­ty w wynaj­mo­wa­nych miesz­ka­niach?

• Jak zmu­sić nie­zdy­scy­pli­no­wa­ne­go współ­lo­ka­to­ra do prze­strze­ga­nia usta­lo­nych zasad?

• I w któ­rym momen­cie koń­czy się cier­pli­wość do współ­wy­naj­mu­ją­cych?

Przewiń do góry

Jesteś pracownikiem sektora finansowego?

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU – WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKIEROWANĄ DO PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO

Badanie na zlecenie

stanowi kontynuację wcześniejszych analiz prowadzonych przez DELab UW,
z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię.