Raport DELab UW: Taksówkarz – cyfrowy przedsiębiorca

JAK TAKSÓWKARZE RADZĄ SOBIE Z CYFROWĄ TRANSFORMACJĄ?

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ RYNEK PRZEWOZU OSÓB?

CZEGO TAKSÓWKARZE OCZEKUJĄ OD PAŃSTWA?

POBIERZ RAPORT

Cyfro­wa rewo­lu­cja obej­mu­je coraz wię­cej sek­to­rów gospo­dar­ki i zmie­nia warun­ki pra­cy poszcze­gól­nych grup zawo­do­wych. Jej wpływ widać wyraź­nie na przy­kła­dzie ryn­ku tak­sów­kar­skie­go i plat­form łączą­cych bez­po­śred­nio tak­sów­ka­rzy i pasażerów.

Pierw­sza apli­ka­cja do zama­wia­nia tak­só­wek na świe­cie – myta­xi – jest czę­ścią tej rewo­lu­cji. W rapor­cie przy­glą­da­my się tak­sów­ka­rzom, któ­rzy korzy­sta­ją z niej w swo­jej pracy.

JAK TAKSÓWKARZE RADZĄ SOBIE Z CYFROWĄ TRANSFORMACJĄ? 

Cyfro­wi kie­row­cy korzy­sta­ją­cy z apli­ka­cji myta­xi nie boją się nowych tech­no­lo­gii i dostrze­ga­ją wyraź­ne korzy­ści z plat­for­mi­za­cji ryn­ku tak­sów­kar­skie­go. Są otwar­ci na inno­wa­cje, a ich kom­pe­ten­cje cyfro­we pozwa­la­ją na bez­pro­ble­mo­we ko­rzystanie z apli­ka­cji zamiast cen­tra­li tele­fo­nicz­nej. Są rów­nież przed­się­bior­czy i zarad­ni – szyb­ko dosto­so­wu­ją się do nowych realiów na ryn­ku i doce­nia­ją ela­stycz­ność warun­ków w zakre­sie godzin pra­cy i roz­li­cza­nia kursów.

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Kierowcy_wobec_aplikacji_new4.pnghttps://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Kierowcy_wobec_nieuczciwej_konkurencji_4.png

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ RYNEK PRZEWOZU OSÓB?

Obec­nie współ­ist­nie­ją na ryn­ku plat­for­my sku­pia­ją­ce licen­cjo­no­wa­nych tak­sów­ka­rzy, takie jak myta­xi, i nie­li­cen­cjo­no­wa­nych kie­row­ców, któ­rych dzia­łal­ność budzi wąt­pli­wo­ści z per­spek­ty­wy praw­nej.  Bada­ni tak­sów­ka­rze pod­kre­śla­ją nie­uczci­wość kon­ku­ren­cji – kie­row­cy, któ­rzy nie pła­cą za licen­cje, pod­wyż­szo­ne ubez­pie­cze­nia obej­mu­ją­ce pasa­że­ra czy amor­ty­za­cję samo­cho­du ozna­czo­ne­go jako tak­sów­ka w dowo­dzie reje­stra­cyj­nym, lub wyko­nu­ją usłu­gi prze­wo­zu osób bez pozwo­le­nia na pra­cę są skłon­ni zaak­cep­to­wać kur­sy za znacz­nie niż­szą cenę.

CZEGO TAKSÓWKARZE OCZEKUJĄ OD PAŃSTWA?

Bada­ni tak­sów­ka­rze nie negu­ją zasa­dy kon­ku­ren­cji na ryn­ku, uwa­ża­ją jed­nak, że kon­ku­ren­cja musi być uczci­wa, a pra­wo jasno okre­ślo­ne i prze­strze­ga­ne – obec­ny stan praw­ny jest w ich oce­nie nie­ko­rzyst­ny i nie­spra­wie­dli­wy. Pod­kre­śla­ją rów­nież, że brak kla­row­nych roz­wią­zań sys­te­mo­wych nara­ża na nie­bez­pie­czeń­stwo pasa­że­rów, któ­rzy nie mają gwa­ran­cji, że kie­row­ca posia­da umie­jęt­no­ści, spraw­ny samo­chód i odpo­wied­nie ubezpieczenie.

[Koniecz­ne jest] usta­le­nie takich wyma­gań, aby zapew­nić bez­pie­czeń­stwo pasa­że­rom tak­só­wek oraz nad­zór nad prze­woź­ni­kiem. Mia­sto powin­no mieć kon­tro­lę nad prze­woź­ni­ka­mi i ze wzglę­du na zasa­dy współ­ży­cia spo­łecz­ne­go for­my trans­por­tu bez licen­cji taxi powin­ny być sank­cjo­no­wa­ne – Kie­row­ca taksówki

Autor­ki raportu

Joan­na Mazur

dr hab. Rena­ta Włoch

dr hab. Kata­rzy­na Śledziewska

Scroll to Top