Raport DELab UW i banku PEKAO

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

POBIERZ RAPORT

Czy naj­mniej­si przed­się­bior­cy wyko­rzy­stu­ją tech­no­lo­gie cyfro­we w pro­wa­dze­niu biz­ne­su? O tym w 8. edy­cji rapor­tu Ban­ku PEKAO S.A. o sytu­acji mikro i małych firm na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go wśród bli­sko 7 tys. pol­skich przed­się­biorstw. Wyni­ki doty­czą­ce tech­no­lo­gii cyfro­wych w fir­mach zosta­ły opra­co­wa­ne przez DELab UW.

W obliczu realizowanej strategii budowania Jednolitego Rynku Cyfrowego i trwającej rewolucji cyfrowej wdrożenie przez mikro i małe przedsiębiorstwa nowoczesnych technologii jest koniecznością, żeby utrzymać się na lokalnym i globalnym rynku. Tymczasem Polska jest na 27 miejscu w rankingu wykorzystania technologii przez przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, a 83% firm nie zamierza inwestować w technologie cyfrowe.

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/desi.pnghttps://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/inwest.png

Wyniki badań wskazują, że mikro i małe firmy w Polsce nie wszystkich rozwiązań cyfrowych unikają – z bankowości elektronicznej korzystają powszechnie. Z tego trendu wyłamuje się tylko co dziesiąta firma.

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/ebanko.pnghttps://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/niebank.png

Większość mikro i małych przedsiębiorstw reklamuje się w internecie, jednak jedynie 41% z nich posiada swój profil na portalach społecznościowych. W dobie Facebooka wydawałoby się, że ta liczba będzie większa.

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/fb.pnghttps://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/reklama.png

Pre­mie­ra rapor­tu w Cen­trum Nauki Koper­nik

7 mar­ca w odby­ła się pre­mie­ra rapor­tu o sytu­acji mikro i małych firm w 2017 roku. Tomasz Sty­czyń­ski, Wice­pre­zes Zarzą­du Ban­ku Pekao S.A, opo­wie­dział ogól­nie o wyni­kach rapor­tu, zwra­ca­jąc uwa­gę, że wła­ści­cie­le małe­go biz­ne­su w Pol­sce od lat nie byli takim opty­mi­sta­mi, zarów­no jeśli cho­dzi o ich biz­nes i per­spek­ty­wy roz­wo­ju, jak i sytu­ację gospo­dar­czą w kra­ju. Prof. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska z kolei przed­sta­wi­ła wyni­ki doty­czą­ce tech­no­lo­gii cyfro­wych w fir­mach, któ­re zosta­ły opra­co­wa­ne przez DELab UW.

Zobacz pre­zen­ta­cję

Zobacz nagra­nie

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/kspek.pngAutorki czę­ści rapor­tu „Temat spe­cjal­ny – tech­no­lo­gie cyfro­we w mikro i małych przed­się­bior­stwach”: Dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, Dr hab. Rena­ta Włoch, Joan­na Mazur, Olga Dąbrow­ska.
Współ­pra­ca: Bar­tosz Pru­si­now­ski.

Przewiń do góry