Airbnb w Warszawie. Charakterystyka rynku i wyzwania dla miasta

Aby móc roz­ma­wiać o pomy­słach regu­la­cji sek­to­ra naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go, war­to jed­nak poszu­kać odpo­wie­dzi na pyta­nia o to, jaka jest ska­la naj­mu krót­ko­ter­mi­no­we­go w War­sza­wie, ile miesz­kań jest udo­stęp­nia­nych przez plat­for­mę Airbnb, gdzie znaj­du­ją się te miesz­ka­nia, a tak­że czy moż­na zaob­ser­wo­wać wpływ Airbnb na sek­tor hote­lar­ski i rynek wynaj­mu mieszkań.

W tym celu, jako pierw­si, pod­ję­li­śmy się dogłęb­ne­go zba­da­nia tego ryn­ku w War­sza­wie. Bada­nie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne mię­dzy mar­cem a czerw­cem 2019 roku na zle­ce­nie Biu­ra Roz­wo­ju Gospo­dar­cze­go Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy. Jego wyni­ki pozwa­la­ją na dokład­ne okre­śle­nie wyzwań sto­ją­cych przed mia­stem, a tak­że na wska­za­nie poten­cjal­nych roz­wią­zań, by im sprostać.

Scroll to Top