Alma Mater Digital – Jak wyzwolić cyfrowy gen nauki w Polsce

Celem rapor­tu jest scha­rak­te­ry­zo­wa­nie nowych wyzwań i moż­li­wo­ści two­rzo­nych przez trans­for­ma­cję cyfro­wą w zakre­sie edu­ka­cji wyż­szej, funk­cjo­no­wa­nia uni­wer­sy­te­tów jako ośrod­ków badaw­czo-dydak­tycz­nych i orga­ni­za­cji, a tak­że nauki i współ­pra­cy mię­dzy nauką i biz­ne­sem. Zaczy­na­my od zary­so­wa­nia szer­sze­go kon­tek­stu rela­cji mię­dzy trans­for­ma­cją cyfro­wą a nauką i szkol­nic­twem wyż­szym, poka­zu­je­my zmia­ny zacho­dzą­ce na ryn­ku pra­cy i doty­czą­ce rosną­cej roli kom­pe­ten­cji cyfro­wych, poznaw­czych i spo­łecz­nych. Cha­rak­te­ry­zu­je­my eko­sys­tem cyfro­wej nauki, opi­su­je­my, jak trans­for­ma­cja cyfro­wa zmie­nia pro­ces stu­dio­wa­nia i zmie­nia uczel­nię jako insty­tu­cję – zarów­no w rela­cjach wewnętrz­nych, jak i mię­dzy­uczel­nia­nych oraz z zewnętrz­ny­mi akto­ra­mi z sek­to­ra pry­wat­ne­go i publicz­ne­go. Publi­ka­cję zamy­ka zesta­wie­nie reko­men­da­cji odno­szą­cych się do poszcze­gól­nych obsza­rów cyfro­wej trans­for­ma­cji nauki i szkol­nic­twa wyższego.

Scroll to Top