Badanie dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek START-up

Autorzy
Anna Białek-Jaworska
Renata Gareyelczyk

Udostępnij

Na pod­sta­wie prze­glą­du lite­ra­tu­ry przed­mio­tu oraz zebra­nych danych zbu­do­wa­no ory­gi­nal­ny, wskaź­nik BMMI ‑Busi­ness Model Matu­ri­ty Indi­ca­tor, któ­ry wyko­rzy­sta­no jako zmien­ną obja­śnia­ną w bada­niu deter­mi­nant doj­rza­ło­ści mode­lu biz­ne­so­we­go. Do okre­śle­nia zróż­ni­co­wa­nia doj­rza­ło­ści mode­li biz­ne­so­wych mię­dzy gru­pa­mi przed­się­biorstw: start-up i sca­le-up oraz mię­dzy gru­pa­mi R&D i Non R&D wyko­rzy­sta­no test ANOVA. Dla zba­da­nia wpły­wu pro­ce­su komer­cja­li­za­cji, dostęp­no­ści źró­deł finan­so­wa­nia oraz struk­tu­ry kapi­ta­łu inte­lek­tu­al­ne­go (orga­ni­za­cyj­ne­go, rela­cyj­ne­go (part­ner­skie­go), ludz­kie­go) na kształ­to­wa­nie doj­rza­ło­ści mode­lu biz­ne­so­we­go zasto­so­wa­no esty­ma­cję MNK, co pozwo­li­ło zwe­ry­fi­ko­wać posta­wio­ne w bada­niu hipo­te­zy badawcze.

Struk­tu­ra opra­co­wa­nia obej­mu­je wpro­wa­dze­nie, część głów­ną pre­zen­tu­ją­cą wyni­ki bada­nia wraz z reko­men­da­cja­mi oraz peł­ny arty­kuł opra­co­wa­ny na pod­sta­wie wybra­nej czę­ści uzy­ska­nych wyni­ków. We wpro­wa­dze­niu przy­po­mnia­ny został wnio­sek pro­jek­to­wy obej­mu­ją­cy opis, cele bada­nia, hipo­te­zy badaw­cze oraz związ­ki zgła­sza­ne­go pro­jek­tu badaw­cze­go ze świa­to­wy­mi nur­ta­mi badań. W czę­ści głów­nej zapre­zen­to­wa­no struk­tu­rę bada­nia ankie­to­we­go, cha­rak­te­ry­sty­kę pró­by badaw­czej, zde­fi­nio­wa­no i pod­da­no ana­li­zie wskaź­ni­ki doj­rza­ło­ści mode­li biz­ne­so­wych, następ­nie je prze­te­sto­wa­no na wyod­ręb­nio­nych pod­pró­bach spół­ek start-up i sca­le-up, sto­su­jąc jed­no­czyn­ni­ko­wą ana­li­zę warian­cji ANOVA, a następ­nie z wyko­rzy­sta­niem esty­ma­cji MNK zwe­ry­fi­ko­wa­no hipo­te­zy badawcze.

Scroll to Top