Cyfryzacja w Ameryce Łacińskiej i Karaibach

Publi­ka­cja ta ma na celu przy­bli­że­nie pol­skie­mu czy­tel­ni­ko­wi pro­ce­sów cyfry­za­cji zacho­dzą­cych w Ame­ry­ce Łaciń­skiej i Kara­ibów ze szcze­gól­nym naci­skiem na dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez pań­stwa na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej oraz pro­ces kon­wer­gen­cji lub dywer­gen­cji z kra­ja­mi roz­wi­nię­ty­mi. Przed­sta­wio­ne zosta­ją: pro­ces inte­gra­cji regio­nal­nej w dzie­dzi­nie cyfry­za­cji, z uwzględ­nie­niem kolej­no powsta­ją­cych insty­tu­cji i ana­li­zą wypeł­nie­nia pod­pi­sy­wa­nych dekla­ra­cji oraz opi­sem wyzwań, przed któ­ry­mi sta­wał region; ana­li­za sta­ty­stycz­na danych doty­czą­cych roz­po­wszech­nie­nia i wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii cyfro­wych oraz opis skut­ków gospo­dar­czych powo­do­wa­nych cyfry­za­cją Ame­ry­ki Łaciń­skiej i Karaibów

Przewiń do góry