Czy polskie spółki start-up dojrzały do internacjonalizacji?

Autorzy
dr hab. ANNA BIAŁEK-JAWORSKA
dr hab. RENATA GABRYELCZYK
Tematy: startup

Udostępnij

Raport pre­zen­tu­je wyni­ki bada­nia pilo­ta­żo­we­go deter­mi­nant roz­wo­ju i doj­rza­ło­ści mode­li biz­ne­so­wych pol­skich spół­ek start-up na pró­bie 51 przed­się­biorstw z uwzględ­nie­niem roli eks­por­tu w ich cyklu życia. W celu uchwy­ce­nia róż­nic w kształ­to­wa­niu doj­rza­ło­ści mode­li biz­ne­so­wych waż­ne jest przy­ję­cie kry­te­riów okre­śla­ją­cych spe­cy­fi­kę bada­nych firm. W bada­niu pilo­ta­żo­wym przy­ję­to a prio­ri roz­róż­nie­nie opar­te na cza­sie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Do gru­py start-up zakwa­li­fi­ko­wa­no naj­młod­sze przed­się­wzię­cia, czy­li te, któ­re na ryn­ku dzia­ła­ją mak­sy­mal­nie trzy lata. Przed­się­bior­stwa, któ­re utrzy­ma­ły się dłu­żej niż 3 lata na ryn­ku, zosta­ły zgru­po­wa­ne w pod­pró­bie sca­le-up. Przy tym defi­ni­cja firm sca­le-up nie odno­si się do poten­cja­łu wzro­stu przed­się­biorstw, a słu­ży jedy­nie do roz­róż­nie­nia cza­su ist­nie­nia fir­my na rynku.

Scroll to Top