Czym jest Text Encoding Initiative?

Text Enco­ding Ini­tia­ti­ve (TEI) jest jed­nym z naj­trwal­szych i naj­bar­dziej wpły­wo­wych pro­jek­tów w dzie­dzi­nie zna­nej jako huma­ni­sty­ka cyfro­wa. Jego celem jest dostar­cze­nie wska­zó­wek w zakre­sie two­rze­nia i zarzą­dza­nia w for­mie cyfro­wej każ­dym typem danych stwo­rzo­nych i wyko­rzy­sty­wa­nych przez huma­ni­stów, takich jak tek­sty źró­dło­we, ręko­pi­sy, doku­men­ty archi­wal­ne, tek­sty sta­ro­żyt­ne i wie­le innych. W tej nie­wiel­kiej książ­ce posta­ra­my się wyja­śnić natu­rę i cele TEI oraz przed­sta­wić kil­ka kon­kret­nych przy­kła­dów tego, jak moż­na ten sys­tem wyko­rzy­stać w róż­nych pro­jek­tach zwią­za­nych z two­rze­niem źró­deł cyfro­wych. Przed­tem jed­nak posta­ra­my się odpo­wie­dzieć na pyta­nie, któ­re zwy­kle w takich wpro­wa­dza­ją­cych tek­stach jest pomi­ja­ne: dla­cze­go w ogó­le inte­re­so­wać się TEI? W grun­cie rze­czy, obec­nie pra­wie każ­dy potra­fi korzy­stać z edy­to­ra tek­stów, by stwo­rzyć doku­men­ty cyfro­we, za pomo­cą sys­te­mów bazo­da­no­wych two­rzyć infor­ma­cje i zarzą­dzać nimi, czy też two­rzyć stro­ny inter­ne­to­we za pomo­cą pro­ste­go edy­to­ra. Jaki jest sens ucze­nia się XML czy TEI, żeby wyko­nać tę samą pra­cę? Wię­cej w publikacji.

Scroll to Top