DELab AIDE – Artificial Intelligence-Driven Education. Przewodnik po AI w edukacji, czyli wszystko co musisz wiedzieć (na start)

Z zespo­łem Digi­tal Eco­no­my Lab wie­rzy­my, że jeśli Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski ma utrzy­mać swo­ją pozy­cję, te tech­no­lo­gie nie mogą zostać zigno­ro­wa­ne i prze­mil­cza­ne. Prze­ciw­nie, ich dyna­micz­ny roz­wój ozna­cza, że musi­my mówić o nich już teraz i dosto­so­wy­wać swo­je naucza­nie do nowych realiów. Tech­no­lo­gia jest wystar­cza­ją­co tania i intu­icyj­na by mło­dzież opa­no­wa­ła ją szyb­ciej i o wie­le lepiej niż obec­ne kadry – tak samo jak szyb­ciej podą­ża za nowy­mi apli­ka­cja­mi i tren­da­mi w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Rze­czy­wi­ście, oso­by stu­diu­ją­ce na uczel­ni już z tych narzę­dzi korzy­sta­ją, a nie upły­nął semestr odkąd zaczę­ły się roz­po­wszech­niać. Choć tech­no­lo­gia jest nowa, może­my już coś o niej powie­dzieć. Wia­do­mo co już potra­fi i jakie są obec­ne tren­dy w jej roz­wo­ju. Specjaliści/tki naucza­nia zaczę­li wdra­żać je w swo­ich pro­gra­mach i dzie­lić się spo­strze­że­nia­mi co do jej wpły­wu na dydak­ty­kę. Poja­wia­ją się tak­że pierw­sze zasto­so­wa­nia w dzia­łal­no­ści badaw­czej. Z któ­rej stro­ny by nie spoj­rzeć, pro­gra­my naucza­nia, meto­dy spraw­dza­nia wie­dzy i efek­tów kształ­ce­nia muszą zostać * Przy­dat­ny zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji przy­go­to­wał m. in. ETH Zürich. Np. pismo Natu­re zawar­ło w wytycz­nych klau­zu­le dla nad­sy­ła­ją­cych arty­ku­ły o tym jak udo­ku­men­to­wać wyko­rzy­sta­nie zak­tu­ali­zo­wa­ne lub szyb­ko prze­sta­ną nadą­żać za potrze­ba­mi ryn­ku i stu­diu­ją­cych. Będzie to wyma­ga­ło pra­cy, czę­sto tak­że nad kur­sa­mi któ­re przez lata odby­wa­ły się według sta­łej i dopra­co­wa­nej formuły.

Scroll to Top