Długookresowy wpływ zmian cen leków refundowanych na konkurencyjność sektora farmaceutycznego — analiza symulacyjna

Autorzy
MICHAŁ PRZYBYLIŃSKI
ŁUKASZ TANAJEWSKI

Udostępnij

Niniej­sze opra­co­wa­nie jest kon­ty­nu­acją rapor­tu pt. „Makro­eko­no­micz­ne aspek­ty zna­cze­nia sek­to­ra far­ma­ceu­tycz­ne­go dla pol­skiej gospo­dar­ki”, spo­rzą­dzo­ne­go przez zespół DELab UW w maju 2015 roku. Przed­sta­wio­ne tam sza­cun­ki pro­wa­dzą do wnio­sku, że sek­tor far­ma­ceu­tycz­ny jest istot­nym ele­men­tem sys­te­mu gospo­dar­cze­go, a co waż­niej­sze, jest to sek­tor o dużym poten­cja­le roz­wo­ju i wpły­wie na inne sek­to­ry, zatrud­nie­nie i budżet pań­stwa. Opra­co­wa­nie ma na celu oce­nę dłu­go­okre­so­wych skut­ków regu­la­cji cen leków refun­do­wa­nych na stan tego sektora.

Raport przy­go­to­wa­ny na zle­ce­nie pol­skie­go związ­ku pra­co­daw­ców prze­my­słu farmaceutycznego

Scroll to Top