Flatsharing millenialsów. Jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadują

Raport jest pod­su­mo­wa­niem badań pro­wa­dzo­nych przez DELa­bUW i pró­bu­je zary­so­wać obraz pol­skich miesz­kań stu­denc­kich, jak rów­nież zamiesz­ku­ją­cych je loka­to­rów. Poka­zu­je­my w nim mię­dzy innymi:

• Dla­cze­go stu­den­ci decy­du­ją się na współ­wy­naj­mo­wa­nie miesz­kań zamiast miesz­kać w akademiku?

• Kto jest, ich zda­niem, naj­bar­dziej upior­nym współwynajmującym? 

• Z kim naj­chęt­niej dzie­li­li­by pokój lub mieszkanie?

• W jakich obsza­rach naj­czę­ściej wybu­cha­ją kon­flik­ty w wynaj­mo­wa­nych mieszkaniach?

• Jak zmu­sić nie­zdy­scy­pli­no­wa­ne­go współ­lo­ka­to­ra do prze­strze­ga­nia usta­lo­nych zasad?

• I w któ­rym momen­cie koń­czy się cier­pli­wość do współwynajmujących?

Przewiń do góry