Globalne przez narodowe. Euro 2012 w Polsce

Książ­ka przed­sta­wia pro­ces apli­ka­cji i przy­go­to­wań do wiel­kiej impre­zy spor­to­wej – Euro 2012 – z per­spek­ty­wy insty­tu­cji pol­skie­go pań­stwa. Mau­ri­ce Roche, autor kano­nicz­nej już pozy­cji na temat wiel­kich imprez Mega-events and moder­ni­ty (Roche 2000: 5), zauwa­żył, że każ­da impre­za jest swo­ista i „na temat każ­dej trze­ba stwo­rzyć odręb­ną opo­wieść. Być może wła­śnie dla­te­go dążą­ce do gene­ra­li­za­cji nauki spo­łecz­ne były skłon­ne zakła­dać, że przy­na­le­żą do dzie­dzi­ny histo­rii i nie­wie­le da się o nich powie­dzieć na pozio­mie ogól­nym”. W tej pra­cy spró­bu­ję nakre­ślić taką „odręb­ną opo­wieść” na temat Euro 2012 w Pol­sce. Jed­no­cze­śnie jed­nak spró­bu­ję usy­tu­ować spe­cy­ficz­ny przy­pa­dek Pol­ski w kon­tek­ście socjo­lo­gii wiel­kich imprez spor­to­wych, kie­ru­jąc się pyta­nia­mi na temat moty­wów i inte­re­sów ludzi i insty­tu­cji zaan­ga­żo­wa­nych w pro­ces apli­ka­cyj­ny i przy­go­to­waw­czy. Komu zale­ża­ło na tym, by impre­za odby­ła się w Pol­sce? Jakie korzy­ści poli­tycz­ne, gospo­dar­cze i spo­łecz­ne widzie­li w tym pro­ce­sie przed­sta­wi­cie­le pol­skich insty­tu­cji? Jak prze­bie­gał pro­ces apli­ka­cji o pra­wo „gosz­cze­nia” wiel­kiej impre­zy spor­to­wej? Jak wyglą­dał pro­ces przy­go­to­wań? Czy róż­nił się od przy­go­to­wań zacho­dzą­cych w innych pań­stwach, któ­re gości­ły wiel­kie impre­zy spor­to­we? Czy przy­go­to­wa­nia do Euro 2012 pocią­gnę­ły za sobą zmia­ny insty­tu­cjo­nal­ne i praw­ne? A przede wszyst­kim, jak dale­ce trans­for­mu­ją­cy cha­rak­ter dla insty­tu­cji pol­skie­go pań­stwa mia­ły rela­cje z UEFA? Wresz­cie, czy rela­cje z insty­tu­cja­mi pol­skie­go pań­stwa mia­ły wpływ na funk­cjo­no­wa­nie UEFA?

Przewiń do góry