Go Digital! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

Inter­net i tech­no­lo­gie cyfro­we zmie­nia­ją nasz świat. Dia­gno­za luki w kom­pe­ten­cji cyfro­wych pol­skich małych i śred­nich przed­się­biorstw powin­na sta­no­wić punkt wyj­ścia w budo­wa­niu reko­men­da­cji odno­śnie wyko­rzy­sty­wa­nia nowo­cze­snych tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no-komu­ni­ka­cyj­nych przez MSP. Oce­na stop­nia wyko­rzy­sty­wa­nia przez nie roz­wią­zań cyfro­wych na tle przed­się­biorstw euro­pej­skich może przy­czy­nić się do prze­ko­na­nia zarzą­dza­ją­cych, że kom­pe­ten­cje cyfro­we sta­no­wią pod­sta­wo­wy wyznacz­nik suk­ce­su firm, a nowo­cze­sne roz­wią­za­nia cyfro­we uprasz­cza­ją i przy­spie­sza­ją pro­ce­sy decy­zyj­ne i zarząd­cze (sys­te­my EDI i ERP), pozwa­la­ją na efek­tyw­niej­szą ana­li­ty­kę biz­ne­so­wą (chmu­ra obli­cze­nio­wa), uprasz­cza­ją trans­ak­cje (e‑handel czy e‑faktury), pozwa­la­ją budo­wać rela­cje z oto­cze­niem fir­my (sys­te­my CRM, media spo­łecz­no­ścio­we) lub uła­twia­ją dotar­cie do nowych klien­tów i wkro­cze­nie na nowe ryn­ki (e‑handel, CRM). Źró­dłem pro­ble­mów z wdra­ża­niem powyż­szych roz­wią­zań jest nie­do­strze­ga­nie przez pol­skich przed­się­bior­ców ich uży­tecz­no­ści oraz defi­cyt kom­pe­ten­cji cyfro­wych, szcze­gól­nie śred­nio­za­awan­so­wa­nych, w kapi­ta­le ludzkim.

Dla potrzeb oce­ny kom­pe­ten­cji wyko­rzy­sta­no pomiar wskaź­ni­ka DESI w pię­ciu głów­nych sfe­rach: łącz­ność, kapi­tał ludz­ki, wyko­rzy­sta­nie inter­ne­tu, inte­gra­cja tech­no­lo­gii cyfro­wej, cyfro­we usłu­gi publicz­ne. W wyróż­nio­nych obsza­rach cyfry­za­cji przed­sta­wio­no pozy­cję Pol­ski na tle państw człon­kow­skich UE, a następ­nie bar­dziej szcze­gó­ło­wo pod­da­no ana­li­zie jed­ną z jego skła­do­wych -“wpro­wa­dza­nie tech­no­lo­gii cyfro­wych”. Na wskaź­nik DESI wdra­ża­nia tech­no­lo­gii cyfro­wych zło­ży­ły się takie kom­po­nen­ty jak: elek­tro­nicz­na wymia­na infor­ma­cji, media spo­łecz­no­ścio­we, elek­tro­nicz­ne fak­tu­ro­wa­nie, chmu­ra obli­cze­nio­wa, e‑commerce. Wnio­sko­wa­nie doty­czy stop­nia cyfry­za­cji MSP we wska­za­nych obsza­rach oraz przy­czyn niskiej pozy­cji pol­skich MSP w bada­niach ana­li­zu­ją­cych wpro­wa­dza­nie tech­no­lo­gii cyfro­wych w przedsiębiorstwach.

Scroll to Top