Innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem

Autorzy
dr hab. Anna Białek-Jaworska
Michał Ziębiński
Damian Zięba

Udostępnij

Bio­rąc pod uwa­gę pol­skie stan­dar­dy rachun­ko­wo­ści i wpływ pra­wa podat­ko­we­go na prak­ty­kę rachun­ko­wo­ści w Pol­sce, niniej­sze opra­co­wa­nie podej­mu­je pró­bę wyja­śnie­nia, dla­cze­go fak­tycz­ne nakła­dy rodzi­mych przed­się­biorstw na R&D mogą być zani­żo­ne i jakie nie­sie to za sobą kon­se­kwen­cje przy wdra­ża­niu inno­wa­cji (iden­ty­fi­ko­wa­ne przez Euro­stat w bada­niu CIS.

Opra­co­wa­nie kon­cen­tru­je się rów­nież na efek­tach inno­wa­cyj­nej dzia­łal­no­ści pol­skich przed­się­biorstw, zwłasz­cza pry­wat­nych i rodzin­nych. Roz­po­zna­je­my przy­czy­ny niskiej pozy­cji Pol­ski w ran­kin­gach inno­wa­cyj­no­ści, odkry­wa­my i ana­li­zu­je­my przed­się­bior­stwa pry­wat­ne z naukow­cem w zarzą­dzie lub radzie nad­zor­czej i oba­la­my mit o nie­do­sta­tecz­nej współ­pra­cy mię­dzy biz­ne­sem a uczelniami.Przedstawione dowo­dy na roz­wój przed­się­bior­czo­ści aka­de­mic­kiej w Pol­sce (zaan­ga­żo­wa­nie pra­cow­ni­ków nauko­wych – co naj­mniej ze stop-niem dok­to­ra – w dzia­łal­ność gospo­dar­czą) wno­szą istot­ny wkład w aktu­al­ną dys­ku­sję na temat współ­pra­cy nauki z biznesem.

Scroll to Top