Interaktywny raport „Social challenges brought by COVID-19”

Koro­na­wi­rus zmie­nił nasz spo­sób życia, nio­sąc za sobą wie­le trud­no­ści. Korzy­sta­jąc z danych z otwar­tych repo­zy­to­riów, zespół DELab UW pra­cu­ją­cy w ramach pro­jek­tu NGI For­ward stwo­rzył inte­rak­tyw­ny raport, rzu­ca­ją­cy nie­co świa­tła na kwe­stie, na któ­rych decy­den­ci poli­tycz­ni muszą sku­pić się naj­bar­dziej. Raport jest regu­lar­nie uak­tu­al­nia­ny o nowe dane i analizy.

Scroll to Top