Internetowe rewolucje. Ewaluacja programu

W tym rapor­cie kre­śli­my por­tret osób, któ­re przy-szły na szko­le­nia, pod kątem pozio­mu ich umie­jęt­no­ści cyfro­wych. Co już potra­fią robić, a cze­go jesz-cze muszą się nauczyć, żeby pra­co­daw­cy chcie­li ich zatrud­niać? Dla­cze­go przy­szli na szko­le­nia? Cze­go się na nich nauczy­li od eks­per­tów Inter­ne­to­wych Rewo­lu­cji? Któ­re z naby­tych umie­jęt­no­ści wyko­rzy­sta­li w prak­ty­ce na ryn­ku pra­cy? Co im się podo­ba­ło, a co moż­na popra­wić? Jakie są ich pla­ny zawo­do­we? Na co war­to zwró­cić uwa­gę w ramach kolej­nej edy­cji szko­leń Inter­ne­to­wych Rewolucji?

Scroll to Top