Kariera dwutorowa sportowców w Polsce: diagnoza sytuacji

Autorzy
Joanna Szaflik
Marcin Podziemski
Patryk Mikulski

Udostępnij

Raport przed­sta­wia wyni­ki badań prze­pro­wa­dzo­nych na zle­ce­nie Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki. Przed­mio­tem badań były realia spor­tow­ców uczą­cych się i/lub pra­cu­ją­cych w celu zidentyfikowania: 

  • głów­nych trud­no­ści (barier) wią­żą­cych się z łącze­niem nauki i/lub pra­cy z karie­rą spor­to­wą i okre­śle­nia stop­nia powszech­no­ści ich występowania;
  • odset­ka spor­tow­ców wska­zu­ją­cych nie­wiel­kie pro­ble­my lub ich brak w łącze­niu karie­ry spor­to­wej z edu­ka­cją, stu­dia­mi lub karie­rą zawodową;
  • kon­tek­stu insty­tu­cjo­nal­ne­go karie­ry dwu­to­ro­wej za pośred­nic­twem ana­li­zy udogodnień/utrudnień orga­ni­za­cyj­nych oraz pro­ce­du­ral­nych na uczel­niach wyż­szych w zakre­sie moż­li­wo­ści łącze­nia edu­ka­cji z karie­rą sportową.
Przewiń do góry