Kobiety w męskich zawodach

Ostat­ni­mi cza­sy wie­le uwa­gi poświę­ca się dys­ku­sjom na temat róż­nic i podo­bieństw, pomię­dzy kobie­ta­mi i męż­czy­zna­mi. Uwa­ga kie­ro­wa­na jest nie tyl­ko na sfe­rę pry­wat­ną (domo­wą), ale też zawo­do­wą. War­to zatem przyj­rzeć się bli­żej tej rze­czy­wi­sto­ści zawo­do­wej, w któ­rej przy­chodzi nam wszyst­kim funk­cjo­no­wać. Niniej­szy raport z badań prze­pro­wa­dzo­nych na ten temat przez ośro­dek badaw­czy DELab UW dla Sie­ci Przed­się­bior­czych Kobiet to pró­ba zdia­gno­zo­wa­nia roli i zna­cze­nia przed­się­bior­czych kobiet w świe­cie, w któ­rym do tej pory obec­ni byli prak­tycz­nie wyłącz­nie męż­czyź­ni. Mamy nadzie­ję, że wnio­ski pły­ną­ce z tej ana­li­zy, sta­ną się przy­czyn­kiem do dal­szej dys­ku­sji o przed­się­bior­czych kobie­tach i zmieniają­cym się wokół nich świecie.

Przewiń do góry