Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Pol­ska gospo­dar­ka pod wzglę­dem pozio­mu ucy­fro­wie­nia zaj­mu­je jed­no z ostat­nich miejsc w kla­sy­fi­ka­cji Unii Euro­pej­skiej, pozo­sta­jąc w tyle nie tyl­ko za wszyst­ki­mi pań­stwa­mi „sta­rej” UE, ale nawet za więk­szo­ścią nowych kra­jów człon­kow­skich. Głów­ną przy­czy­ną tego odsta­wa­nia od unij­nej śred­niej jest ni-ski poziom ucy­fro­wie­nia małych i śred­nich przed­się­biorstw, sta­no­wią­cych więk­szość dzia­ła­ją­cych w kra­ju pod­mio­tów gospo­dar­czych. Dane DESI i Euro­sta­tu dowo­dzą, że pol­skie MSP mają pro­blem z przyj­mo­wa­niem roz­wią­zań cyfro­wych, któ­re uprasz­cza­ją i przy­spie­sza­ją pro­ce­sy decy­zyj­ne i zarząd­cze (sys­te­my EDI i ERP), pozwa­la­ją na efek­tyw­niej­szą ana­li­ty­kę biz­ne­so­wą (chmu­ra obli­cze­nio­wa), uprasz­cza­ją trans­ak­cje (e‑handel czy e‑faktury), pozwa­la­ją budo­wać rela­cje z oto­cze­niem fir­my (sys­te­my CRM, media spo­łecz­no­ścio­we) lub uła­twia­ją dotar­cie do nowych klien­tów i wkro­cze­nie na nowe ryn­ki (e‑handel, ERP). Źró­dłem pro­ble­mów z wdra­ża­niem powyż­szych roz­wią­zań jest nie­do­strze­ga­nie przez pol­skich przed­się­bior­ców ich uży­tecz­no­ści oraz defi­cyt kom­pe­ten­cji cyfro­wych, szcze­gól­nie śred­nio zaawan­so­wa­nych, w kapi­ta­le ludz­kim. Tym­cza­sem w kon­tek­ście Jed­no­li­te­go Ryn­ku Cyfro­we­go poziom przy­swo­je­nia tech­no­lo­gii cyfro­wych przez MSP będzie prze­są­dzał o ich suk­ce­sie lub poraż­ce, a w kon­se­kwen­cji – o kon­dy­cji pol­skiej gospo­dar­ki. war­to się zatem zasta­no­wić nad tym, co nale­ży zro­bić, by zaini­cjo­wać i wspie­rać cyfro­wą rewo­lu­cję w pol­skich MSP.

Scroll to Top