Pokolenie równoległych światów

Jak dłu­go będzie trwa­ła pan­de­mia? W mar­cu 2020 roku czte­rech na dzie­się­ciu Pola­ków spo­dzie­wa­ło się, że kry­zy­so­wa sytu­acja i zwią­za­ne z nią obostrze­nia skoń­czą się w cią­gu trzech mie­się­cy. W stycz­niu 2021 roku już co trze­ci Polak uwa­żał, że sytu­acja potrwa kolej­ne 2–3 lata, a 17% ankie­to­wa­nych zgo­dzi­ło się z ponu­rym stwier­dze­niem, że pan­de­mia nie skoń­czy się nigdy. Obec­nie za nami jest już jed­nak trze­cia, naj­trud­niej­sza, fala zacho­ro­wań. Rosną­ca licz­ba zaszcze­pio­nych oraz luzo­wa­nie obostrzeń wpro­wa­dzi­ło pierw­szy powiew opty­mi­zmu i nadziei, że naj­więk­szy kry­zys mamy już za sobą.

COVID-19 nadal jed­nak sil­nie kształ­tu­je naszą codzien­ność. Pan­de­mia orga­ni­zu­je nasze życie, wpły­wa na naszą sytu­ację zawo­do­wą, to, jak i z kim spę­dza­my czas oraz jak się czu­je­my. Staw­ką w grze jest nasze zdro­wie fizycz­ne i psy­chicz­ne, rela­cje z naszy­mi bli­ski­mi, zna­jo­my­mi i współ­pra­cow­ni­ka­mi oraz sytu­acja finan­so­wa. Jed­no­cze­śnie wyzwa­nia, któ­rym muszą spro­stać poszcze­gól­ne gru­py wie­ko­we, są dia­me­tral­nie róż­ne: nie spo­sób porów­nać sytu­ację pra­cu­ją­cej zdal­nie mat­ki z tą, któ­rej doświad­cza stu­diu­ją­cy nastolatek.

Dla­te­go w tym rapor­cie przy­glą­da­my się wybra­nej gru­pie wie­ko­wej: oso­bom w wie­ku 25–50 lat, czy­li poko­le­niu rów­no­le­głych świa­tów, funk­cjo­nu­ją­cym jed­no­cze­śnie w świe­cie rze­czy­wi­stym i wir­tu­al­nym. Jest to poko­le­nie, dla któ­re­go „cyfro­we” nie zawsze ozna­cza „wygod­niej­sze” czy „lep­sze”. Po ponad inten­syw­nym roku, spę­dzo­nym przed ekra­na­mi, wie­lu z nas odczu­wa zmę­cze­nie. Jed­no­cze­śnie jeste­śmy otwar­ci na cyfro­wość, kie­dy uła­twia ona speł­nia­nie naszych potrzeb, np. moni­to­ro­wa­nie sta­nu zdro­wia czy aktyw­no­ści fizycznej.

Scroll to Top