Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP

Jed­no­li­ty Rynek Cyfro­wy wyła­nia się stop­nio­wo w opar­ciu o kolej­ne dyrek­ty­wy i roz­po­rzą­dze­nia unij­nych orga­nów; część z nich weszła już w życie, nie­któ­re zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w per­spek­ty­wie naj­bliż­sze­go roku. Publi­ka­cja przy­go­to­wa­na przez inter­dy­scy­pli­nar­ny zespół eko­no­mi­stów, praw­ni­ków i socjo­lo­gów z DELab UW ma na celu wpro­wa­dzić pol­skie­go przed­się­bior­cę w zagad­nie­nia zwią­za­ne z Jed­no­li­tym Ryn­kiem Cyfro­wym, a tym samym zachę­cić do wyko­rzy­sta­nia szans na roz­wój wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Scroll to Top