Przyszłość pracy w sektorze finansowym – raport końcowy

Postę­pu­ją­ca trans­for­ma­cja cyfro­wa zre­de­fi­nio­wa­ła zasa­dy gry na wie­lu polach – począw­szy od para­dyg­ma­tu funk­cjo­no­wa­nia ryn­ków, pro­duk­cji, kon­sump­cji, pra­cy i pań­stwa, aż po gospo­dar­kę glo­bal­ną i wyni­ka­ją­cy z niej ład mię­dzy­na­ro­do­wy. Począt­ko­wo powszech­na robo­ty­za­cja i auto­ma­ty­za­cja doty­czy­ły przede wszyst­kim sek­to­ra prze­my­słu i usług, a zastę­po­wa­ne przez maszy­ny sta­no­wi­ska pra­cy zwią­za­ne były z wyko­ny­wa­niem pro­stych, powta­rzal­nych czyn­no­ści fizycz­nych. Dziś widzi­my już znacz­nie bar­dziej zło­żo­ne mecha­ni­zmy auto­ma­ty­za­cji, m.in. wdra­ża­nie robo­tów, któ­re są w sta­nie wyko­ny­wać coraz pre­cy­zyj­niej czyn­no­ści, wyma­ga­ją­ce dotych­czas udzia­łu czło­wie­ka. To z kolei ozna­cza rewo­lu­cję spo­so­bu i orga­ni­za­cji pra­cy tak­że w mniej oczy­wi­stych obsza­rach gospo­dar­ki, jak np. sek­to­rze wyspe­cja­li­zo­wa­nych usług i sek­to­rze publicznym. 

Efek­ty toczą­cych się pro­ce­sów będą więc widocz­ne nie tyl­ko wśród zawo­dów naj­niż­sze­go szcze­bla, czy­li tzw. nie­bie­skich koł­nie­rzy­ków (blue coll­lars), ale rów­nież w obsza­rze pra­cy tzw. bia­łych koł­nie­rzy­ków (whi­te col­lars), czy­li usług praw­nych, ope­ra­cji na danych, świad­cze­nia usług publicz­nych, zawo­dów medycz­nych i obsłu­gi klien­ta. Jak poka­zu­ją bada­nia, pra­ca bia­łych koł­nie­rzy­ków będzie w coraz więk­szym stop­niu zastę­po­wa­na przez sys­te­my sztucz­nej inte­li­gen­cji i samo­uczą­ce się algorytmy

Scroll to Top