Raport Gumtree: AKTYWNI+ Absolwentki z fachem w ręku

Raport pod­su­mo­wu­je wyni­ki badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Labo­ra­to­rium Gospo­dar­ki Cyfro­wej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go (DELab UW), mają­cych na celu dia­gno­zę sytu­acji zawo­do­wej kobiet-absol­wen­tek tech­ni­ków i szkół zawo­do­wych. Szcze­gól­ny nacisk poło­żo­ny został na doświad­cze­nia kobiet-absol­wen­tek na ryn­ku pra­cy, a tak­że ich pla­ny na przy­szłość (w tym pla­ny rodzin­ne, a tak­że decy­zje migra­cyj­ne). Opra­co­wa­nie uwzględ­nia tak­że ele­ment kom­pe­ten­cji cyfro­wych, posia­da­nych przez uczen­ni­ce i absol­went­ki szkół o pro­fi­lu zawo­do­wym, oraz nowych tech­no­lo­gii, z jakich korzy­sta­ją w swo­im życiu (zawo­do­wym). Wie­le wska­zu­je bowiem na to, że to wła­śnie tech­no­lo­gie cyfro­we pozwa­la­ją kobie­tom-absol­went­kom szkół tech­nicz­nych i zawo­do­wych pogłę­biać swo­je kom­pe­ten­cje zawo­do­we, a tak­że godzić pra­cę zarob­ko­wą z życiem rodzinnym.Opracowanie bazu­je na wyni­kach badań pogłę­bio­nych pro­wa­dzo­nych z uczen­ni­ca­mi ostat­nich klas i absol­went­ka­mi szkół tech­ni­ków i zawo­dó­wek na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go, wiel­ko­pol­skie­go i łódz­kie­go. Ponad­to, wnio­ski wycią­gnię­te z czę­ści jako­ścio­wej zosta­ły wzbo­ga­co­ne o wyni­ki ankie­ty inter­ne­to­wej prze­pro­wa­dzo­nej z ucznia­mi i mło­dy­mi absol­went­ka­mi i absol­wen­ta­mi tego typu szkół w całej Pol­sce (w pró­bie zna­leź­li się respon­den­ci w wie­ku 18–35 lat, tj. oso­by, któ­re ukoń­czy­ły szko­łę ponad­gim­na­zjal­ną w cią­gu ostat­nich 15 lat).

Scroll to Top