Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2019. Temat specjalny: inwestycje w rozwój

Dla­cze­go w budo­wa­niu Prze­my­słu 4.0 środ­ki trwa­łe to nie wszyst­ko? O tym w 9. edy­cji rapor­tu Ban­ku PEKAO S.A. o sytu­acji mikro, małych i śred­nich firm na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go wśród bli­sko 7,5 tys. pol­skich przed­się­biorstw – w tym oko­ło sześć tysię­cy mikro, oko­ło 900 małych oraz oko­ło 500 śred­nich firm. Tema­tem spe­cjal­nym tego­rocz­nej edy­cji rapor­tu są inwe­sty­cje. Wyni­ki doty­czą­ce klu­czo­wych obsza­rów, w któ­rych przed­się­bior­stwa powin­ny doko­ny­wać inwe­sty­cji zarów­no w środ­ki trwa­łe, jak i akty­wa nie­ma­te­rial­ne, aby móc efek­tyw­nie prze­pro­wa­dzić trans­for­ma­cję cyfro­wą fir­my oraz oce­ny stop­nia zaawan­so­wa­nia trans­for­ma­cji cyfro­wej w MŚP zosta­ły opra­co­wa­ne przez DELab UW.

Scroll to Top