Raport o sytuacji mikro i małych firm 2017. Temat specjalny: technologie cyfrowe

Czy naj­mniej­si przed­się­bior­cy wyko­rzy­stu­ją tech­no­lo­gie cyfro­we w pro­wa­dze­niu biz­ne­su? O tym w 8. edy­cji rapor­tu Ban­ku PEKAO S.A. o sytu­acji mikro i małych firm na pod­sta­wie bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go wśród bli­sko 7 tys. pol­skich przed­się­biorstw. Wyni­ki doty­czą­ce tech­no­lo­gii cyfro­wych w fir­mach zosta­ły opra­co­wa­ne przez DELab UW.

Scroll to Top