Rodzina Przyszłości

Dzi­siaj nie trze­ba już niko­go prze­ko­ny­wać, że trans­for­ma­cja cyfro­wa jest nie­uchron­na i potrzeb­na. Kry­zys pan­de­micz­ny zmie­nia spo­so­by funk­cjo­no­wa­nia firm, two­rzy nowe mode­le pra­cy, ale też wpły­wa na nasze rela­cje oso­bi­ste. W tym rapor­cie przed­sta­wia­my jak postęp tech­no­lo­gicz­ny wpły­wa na nasze życie rodzin­ne i dla­cze­go kom­pe­ten­cje przy­szło­ści będą tak waż­ne w kon­tek­ście bez­pie­czeń­stwa i jako­ści życia nas samych i naszych bliskich.

Raport „Rodzi­na Przy­szło­ści” opar­ty został na wyni­kach dwóch repre­zen­ta­tyw­nych badań son­da­żo­wych prze­pro­wa­dzo­nych przez Smart­sco­pe na zle­ce­nie Natio­na­le-Neder­lan­den opra­co­wa­nych przez DELab UW.

Scroll to Top