Systemowe wsparcie cyfryzacji w Wielkiej Brytanii i Niemczech – przegląd inicjatyw

Autorzy
Marlena Syliwoniuk
Robert Rożen
Współpraca
Maciej Sobolewski

Udostępnij

Człon­ko­wie zespo­łu DELab UW przy­go­to­wa­li  dla Rady do Spraw Cyfry­za­cji przy Mini­ster­stwie Cyfry­za­cji zesta­wie­nie instru­men­tów słu­żą­cych sys­te­mo­we­mu wspar­ciu cyfry­za­cji w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Niem­czech. Doku­men­ty sta­no­wią zwię­zły prze­gląd róż­no­rod­nych dobrych prak­tyk sto­so­wa­nych w ana­li­zo­wa­nych pań­stwach przez insty­tu­cje rzą­do­we i są inspi­ra­cją do two­rze­nia efek­tyw­nych narzę­dzi, któ­re wspo­mo­gą pol­ską cyfry­za­cję. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wybra­ne kon­klu­zje prze­pro­wa­dzo­nej analizy.

Doświad­cze­nie obu ana­li­zo­wa­nych państw wska­zu­je na koniecz­ność postrze­ga­nia cyfry­za­cji jako wie­lo­płasz­czy­zno­we­go zja­wi­ska, z któ­re­go nie­moż­li­we jest wyab­stra­ho­wa­nie poszcze­gól­nych pro­ce­sów, dzia­łów admi­ni­stra­cji czy sek­to­rów gospo­dar­ki. Zarów­no nie­miec­kie stra­te­gie cyfry­za­cji, jak i bry­tyj­skie sta­no­wią przy­kła­dy doku­men­tów kom­plek­so­wo ujmu­ją­cych zmia­ny zacho­dzą­ce pod wpły­wem nowych tech­no­lo­gii w eko­no­mii i spo­łe­czeń­stwie. Dla podej­mo­wa­nia sku­tecz­nych dzia­łań nie­zbęd­ne jest uwzględ­nia­nie powią­zań zacho­dzą­cych mię­dzy cho­ciaż­by zmie­nia­ją­cym się pod wpły­wem auto­ma­ty­za­cji cha­rak­te­rem wie­lu zawo­dów, sys­te­mem kształ­ce­nia, nowy­mi roz­wią­za­nia­mi testo­wa­ny­mi przez przed­się­bior­ców i koniecz­no­ścią wspie­ra­nia eks­pe­ry­men­tal­nych ini­cja­tyw i kom­pe­ten­cji pra­cow­ni­ków do ich peł­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia i wdrażania.

Ponad­to zauwa­żal­ny jest trend dąże­nia admi­ni­stra­cji do zagwa­ran­to­wa­nia jak naj­da­lej idą­cych moż­li­wo­ści wymia­ny doświad­czeń i wie­dzy: zarów­no w for­mu­le ciał dorad­czych sku­pia­ją­cych przed­sta­wi­cie­li róż­no­rod­nych grup pod­mio­tów (biz­ne­su, nauki, admi­ni­stra­cji, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych), jak i wspie­ra­nia two­rze­nia miejsc gwa­ran­tu­ją­cych prze­strzeń dla inno­wa­cji, w któ­rych koope­ra­cja mogła­by odby­wać się na lokal­nym pozio­mie. Inno­wa­cyj­ne ini­cja­ty­wy, jed­nost­ki czy przed­się­bior­stwa mogą rów­nież w obu pań­stwach liczyć na pro­gra­my rzą­do­we­go wspar­cia finan­so­we­go w posta­ci kre­dy­tów, gran­tów czy sty­pen­diów. Finan­so­we wspie­ra­nie badań, nauki i inno­wa­cyj­no­ści przez rzą­dy idzie w parze z two­rze­niem warun­ków sprzy­ja­ją­cych oddol­nej kre­atyw­no­ści. Bez reali­za­cji dzia­łań, takich jak udo­stęp­nia­nie danych publicz­nych czy dosto­so­wy­wa­nie naucza­nia do nowych realiów, środ­ki prze­zna­cza­ne na sys­te­mo­we wspar­cie cyfry­za­cji nie przy­no­si­ły­by tak dobrych rezul­ta­tów. Stąd też pod­kre­ślić nale­ży koniecz­ność cało­ścio­we­go postrze­ga­nia zacho­dzą­cej na świe­cie cyfro­wej rewolucji.

Scroll to Top