Taksówkarz – cyfrowy przedsiębiorca

Cyfro­wa rewo­lu­cja obej­mu­je coraz wię­cej sek­to­rów gospo­dar­ki i zmie­nia warun­ki pra­cy poszcze­gól­nych grup zawo­do­wych. Jej wpływ widać wyraź­nie na przy­kła­dzie ryn­ku tak­sów­kar­skie­go i plat­form łączą­cych bez­po­śred­nio tak­sów­ka­rzy i pasa­że­rów. Pierw­sza apli­ka­cja do zama­wia­nia tak­só­wek na świe­cie – myta­xi – jest czę­ścią tej rewo­lu­cji. W rapor­cie przy­glą­da­my się tak­sów­ka­rzom, któ­rzy korzy­sta­ją z niej w swo­jej pracy.

Scroll to Top