Trendy technologiczne, czyli krótki wstęp do przyszłości

O nowych tech­no­lo­giach moż­na napi­sać wie­le arty­ku­łów i ksią­żek, moż­na wybie­gać wyobraź­nią dale­ko wprzód. Czy moż­li­we jest bada­nie spo­łecz­nej przy­szło­ści? Tak! W dodat­ku nie jest do tego potrzeb­na szkla­na kula, a wystar­czy pro­gno­zo­wa­nie z obser­wo­wal­nych trendów.

Fore­si­ght to bada­nie, któ­re pole­ga na wypra­co­wa­niu pro­gnoz doty­czą­cych przy­szło­ści w celu okre­śle­nia stra­te­gii dla poli­ty­ki spo­łecz­nej, dzia­łal­no­ści nauko­wej czy roz­wo­ju gospo­dar­cze­go. Typo­wym spo­so­bem pro­wa­dze­nia fore­si­gh­tu jest deba­ta pomię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych śro­do­wisk – eks­per­ta­mi w swo­ich dzie­dzi­nach oraz wspól­ne usta­le­nie kon­sen­su­su, co i jak będzie się dalej roz­wi­jać, jakich zagro­żeń nale­ża­ło­by unik­nąć, jakie zja­wi­ska wyma­ga­ją dowar­to­ścio­wa­nia. Bada­nia fore­si­gh­to­we dostar­cza­ją opi­su kul­tu­ry tech­no­lo­gicz­nej i zauwa­żal­nych w jej obsza­rze tren­dów. Takie bada­nia odzwier­cie­dla­ją ocze­ki­wa­nia spo­łecz­ne i czę­sto są wyko­rzy­sty­wa­ne jako pod­sta­wa two­rze­nia poli­tyk edu­ka­cyj­nych czy ekonomicznych.

Scroll to Top