Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji

Pan­de­mia spra­wi­ła, że trud­no­ści, któ­rych doświad­cza­ją kobie­ty na ryn­ku pra­cy, sta­ły się nie­zwy­kle wyraź­ne. Siła potrzeb­na do podo­ła­nia obo­wiąz­kom zawo­do­wym w sytu­acji ogrom­ne­go obcią­że­nia obo­wiąz­ka­mi wycho­waw­czy­mi i domo­wy­mi stoi za wybo­rem poję­cia „tyta­nek pra­cy” jako tytu­łu niniej­sze­go rapor­tu. Nasza ana­li­za wyka­zu­je bowiem, że do pora­dze­nia sobie ze stwo­rzo­ny­mi przez pan­de­mię wyzwa­nia­mi nie­zbęd­ny był tyta­nicz­ny wysiłek. 

Raport kon­cen­tru­je się na pró­bie dia­gno­zy sytu­acji kobiet w obli­czu cyfro­wej trans­for­ma­cji ryn­ku pra­cy. Auto­ma­ty­za­cja two­rzy zagro­że­nia dla wie­lu zawo­dów oraz wska­zy­wa­na jest jako przy­czy­na pola­ry­za­cji ryn­ku pra­cy: o ile oso­by posia­da­ją­ce kom­pe­ten­cje cyfro­we odnaj­dą się na ryn­ku pra­cy przy­szło­ści, to oso­by ich pozba­wio­ne mogą wpaść w pułap­kę pre­kar­nej pra­cy lub mieć pro­blem ze zna­le­zie­niem zatrud­nie­nia. Pyta­nia, któ­re sta­wia­my w rapor­cie doty­czą tego na ile Polki zda­ją sobie spra­wę z zacho­dzą­cych zmian? Na ile są one goto­we zdo­by­wać nowe, cyfro­we kom­pe­ten­cje? Czy pan­de­mia i zwią­za­na z nią inten­sy­fi­ka­cja roz­wo­ju bran­ży cyfro­wej wpły­nę­ła na posta­wy kobiet wobec zdo­by­wa­nia kom­pe­ten­cji przyszłości?

Scroll to Top