Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego

Nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu finan­so­we­go, pod­wa­ża­jąc usta­bi­li­zo­wa­ną na prze­strze­ni ostat­nich stu­le­ci rolę ban­ku. Zmie­ni­ły się ocze­ki­wa­nia i potrze­by klien­tów indy­wi­du­al­nych, swo­bod­nie porusza­jących się po sie­ci, przy­zwy­cza­jo­nych do sze­ro­kich moż­li­wo­ści wybo­ru i doma­ga­ją­cych się uważ­nego trak­to­wa­nia. Zmia­nie ule­gły tak­że potrze­by cyfry­zu­ją­cych się firm, któ­re w coraz więk­szym zakre­sie sprze­da­ją swo­je – nie­rzad­ko cyfro­we – pro­duk­ty za pośred­nic­twem kana­łu e‑commerce na ryn­kach mię­dzy­na­ro­do­wych i potrze­bu­ją nowa­tor­skich roz­wią­zań w zakre­sie płat­no­ści. Chcąc utrzy­mać i roz­sze­rzyć obec­ność na ryn­ku, ban­ki muszą przejść grun­tow­ną trans­for­ma­cję cyfro­wą, co zakła­da koniecz­ność wewnętrz­nej restruk­tu­ry­za­cji oraz zmia­nę myśle­nia o cha­rak­te­rze pra­cy bankowca.

Scroll to Top