Znaczenie branży farmaceutycznej w polskiej gospodarce

Autorzy
dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ
dr Łukasz Tanajewski

Udostępnij

Makro­eko­no­micz­na ana­li­za pol­skie­go sek­to­ra far­ma­ceu­tycz­ne­go wska­zu­je na oko­ło 1% wkład w PKB, czy­li ponad 15 mld zł (2013 r.). War­tość ta uwzględ­nia zarów­no bez­po­śred­ni wpływ pro­du­cen­tów, jak też wpływ ich dostaw­ców oraz odbior­ców finalnych.

Prze­mysł far­ma­ceu­tycz­ny zatrud­nia bez­po­śred­nio 22 tys. osób, ale pośred­nio zale­ży od nie­go ponad 100 tys. miejsc pra­cy. Cha­rak­te­ry­zu­je się rela­tyw­nie więk­szym, niż prze­cięt­nym w gospo­dar­ce, kapi­ta­łem ludz­kim oraz wyż­szą pro­duk­tyw­no­ścią. Stąd tak­że pła­ce w tym sek­to­rze są względ­nie wyż­sze. Jest przy tym szcze­gól­nie waż­ny dla lokal­nych ryn­ków pra­cy, gdyż wie­le zakła­dów pro­duk­cyj­nych znaj­du­je się w mniej­szych ośrod­kach o wyso­kiej sto­pie bezrobocia.

Bran­ża far­ma­ceu­tycz­na ma rosną­cy udział w eks­por­cie wyno­szą­cy 1,7% (2014 r.). Import pro­duk­tów far­ma­ceu­tycz­nych nadal prze­wyż­sza eks­port, jed­nak od 2012 r. róż­ni­ca ta sys­te­ma­tycz­nie maleje.

Po uwzględ­nie­niu efek­tów pośred­nich i docho­do­wych sek­tor ten gene­ru­je wpły­wy do budże­tu pań­stwa w wyso­ko­ści 2,4 mld zł (2013 r.).

Sek­tor far­ma­ceu­tycz­ny ma rów­nież istot­ny wkład w inno­wa­cyj­ność pol­skiej gospo­dar­ki. Ponad 7% wydat­ków na bada­nia i roz­wój pocho­dzi wła­śnie z tej bran­ży. Roz­wój kra­jo­we­go prze­my­słu far­ma­ceu­tycz­ne­go, koniecz­ny do spro­sta­nia kon­ku­ren­cji mię­dzy­na­ro­do­wej, uza­leż­nio­ny jest od wyko­rzy­sta­nia nowych tech­no­lo­gii, w tym bio­tech­no­lo­gii. Wyma­ga to zwięk­sze­nia środ­ków na inwe­sty­cje i budo­wę sfe­ry badawczo-rozwojowej.

Bada­nie prze­pro­wa­dzi­li eks­per­ci DELab UW we współ­pra­cy z Pol­skim Związ­kiem Pra­co­daw­ców Prze­my­słu Farmaceutycznego.

Scroll to Top