Źródła pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji

Autorzy
dr hab. Anna Białek-Jaworska

Udostępnij

Celem arty­ku­łu jest pró­ba wyja­śnie­nia przy­czyn rosną­cych oszczęd­no­ści przed­się­biorstw w dobie finan­sja­li­za­cji. Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Walu­to­wy wska­zu­je na istot­ny przy­rost akty­wów finan­so­wych gro­ma­dzo­nych przez przed­się­bior­stwa w naj­bar­dziej wpły­wo­wych pań­stwach świa­ta. W Pol­sce od 2007 r. oszczęd­no­ści przed­się­biorstw sta­le rosły z 9,1% PKB w 2007 r. do 17,1% PKB w 2012 r., nato­miast w 2013 r. wg GUS nie­znacz­nie spa­dły rela­tyw­nie w sto­sun­ku do pro­duk­tu kra­jo­we­go, do pozio­mu 15,8% PKB (GUS 2013, 2015).

Scroll to Top