Seminaria DELAB UW

Cykle spo­tkań „Cyfry­za­cja pod lupą nauki” oraz „Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars” orga­ni­zo­wa­ne są w ramach pro­gra­mu „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza” (IDUB). 

Cyfry­za­cja pod lupą naukito cykl spo­tkań pol­sko­ję­zycz­nych, pod­czas któ­rych będzie­my przy­glą­dać się zagad­nie­niom zwią­za­nym z trans­for­ma­cją cyfro­wą, nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, inno­wa­cyj­no­ścią oraz cyfro­wy­mi meto­da­mi badaw­czy­mi.Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars jest cyklem spo­tkań anglo­ję­zycz­nych, w trak­cie któ­rych pre­zen­to­wa­ne są bada­nia z obsza­ru cyfry­za­cji, pro­wa­dzo­ne przez czo­ło­wych bada­czy i badacz­ki z kra­jów Unii Europejskiej.

Najbliższe spotkanie

DOTYCHCZASOWE SEMINARIA

Przyszłe spotkania

Caro­li­na Dal­la Chie­sa (Era­smus Uni­ver­si­ty Rotterdam)

dr Rein­hold Kesler (Uni­ver­si­ty of Zurich)

Gina Potar­ca (Uni­ver­si­ty of Geneva)

Partnerzy

Part­ner merytoryczny

Part­ner studencki

Nasze semi­na­ria są jed­ną z pla­no­wa­nych w ramach IDUB plat­form współ­pra­cy, inte­gru­ją­cych naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i czo­ło­wych ośrod­ków euro­pej­skich, zaj­mu­ją­cych się cyfry­za­cją oraz eks­per­tów z sek­to­ra publicz­ne­go i biz­ne­su. Chce­my, aby nasze spo­tka­nia two­rzy­ły przy­ja­zne śro­do­wi­sko do wymia­ny i dzie­le­nia się naj­now­szą wie­dzą, ale też prze­ka­zy­wa­nia kon­kret­nych kom­pe­ten­cji w zakre­sie prze­twa­rza­nia, ana­li­zy i wyko­rzy­sta­nia danych oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z nowy­mi meto­da­mi badawczymi.

Pod­czas kolej­nych debat w ramach cyklu Cyfry­za­cja pod lupą nauki mło­dzi naukow­cy będą mie­li oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich badań w obsza­rze cyfry­za­cji oraz uzy­ska­nia mery­to­rycz­ne­go wspar­cia eks­per­tów. Poprzez semi­na­ria chce­my popu­la­ry­zo­wać doro­bek i bada­nia mło­dych naukowców.

W anglo­ję­zycz­nym cyklu Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars, któ­rych celem jest budo­wa­nie mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pra­cy opar­tej na wymia­nie wie­dzy, czo­ło­wi bada­cze i badacz­ki z kra­jów Unii Euro­pej­skiej zapre­zen­tu­ją wyni­ki naj­now­szych badań z obsza­ru cyfryzacji.

Przewiń do góry