Prelegenci

Bartosz Ślosarski

Bartosz Ślosarski

Instytut Studiów Społecznych UW
Bartosz Ślosarski jest doktorantem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i badaczem ruchów społecznych, technologii cyfrowych i kultury materialnej. Autor książki "Przedmioty protestu. Kultury materialne współczesnych ruchów społecznych" (ZW Nomos 2021). Laureat I Nagrody PTS za pracę magisterską oraz V edycji programu "Diamentowy Grant". Dotychczas pracował w ogólnopolskich i europejskich projektach poświęconych dziedzictwu kulturowemu, ekonomii cyrkularnej i polityce miejskiej. Publikował m.in. w "Sustainability" oraz "Kulturze i Społeczeństwie".
imageedit_1_3752980489

dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Socjolog, filozof, profesor uczelniany pracujący w Instytucie Socjologii UMK oraz w Łukasiewicz-Centrum Oceny Technologii. Jego zainteresowania naukowe związane są z obszarami socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz studiów nad nauką i technologią. Obecnie prowadzi badania dotyczące społecznej percepcji chorób zakaźnych oraz konfliktów wokół zanieczyszczenia powietrza. Autor (razem z K. Afeltowiczem) książki Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych, która ukaże się w tym roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK.
Maciej Rys Photo_2

dr Maciej Ryś

Ekspert KPI, współwłaściciel i wiceprezes PROIDEA
„Doktor hackathon”. Ukończył Uniwersytet w Yorku, Uniwersytet w Hongkongu, a doktorat obronił na Akademii Leona Koźmińskiego. Tematem jego pracy doktorskiej i publikacji naukowych są hackathony, tworzenie innowacji oraz krzewienie inwencji. Pasjonat podróżowania, który postawił stopę na wszystkich kontynentach i zawsze jest gotowy na nowe wyzwania. Współwłaściciel i wiceprezes PROIDEA, która specjalizuje się w organizacji wydarzeń, hackathonów i konferencji. Współzałożyciel wielu technologicznych przedsięwzięć takich jak Przedszkolowo i EarlyLogic. Inicjator Smogathonu oraz inicjatywach społecznych takich jak Coronaninjas czy Zwierzęcy Mikołaj na ASAPi-ie.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Pod­czas spo­tka­nia przy­glą­da­li­śmy się współ­cze­snym spo­so­bom wyko­rzy­sta­nia danych i tech­no­lo­gii data­fi­ka­cji w ruchach spo­łecz­nych, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ruchów eko­lo­gicz­nych, któ­re podej­mu­ją kwe­stie wpły­wu czło­wie­ka na kli­mat i śro­do­wi­sko w cza­sach antro­po­ce­nu. Wyj­ścio­wym zało­że­niem pre­zen­ta­cji Bar­to­sza Ślo­sar­skie­go było uzna­nie, że data­fi­ka­cja spo­łe­czeń­stwa ma real­ny wpływ na spo­sób upra­wia­nia poli­ty­ki pro­te­stu, zarów­no poprzez roz­wój infra­struk­tu­ry tech­no­lo­gicz­nej, ale też wyni­ka­ją­cy z tego kul­tu­ro­wy impe­ra­tyw danych, o któ­rej piszą teo­re­ty­cy data­izmu oraz bada­cze z zakre­su scien­ce, tech­no­lo­gy & socie­ty.

Dane są współ­cze­śnie obiek­tem kon­te­sta­cji jako poten­cjal­ne źró­dło inwi­gi­la­cji oraz sta­no­wią śro­dek dzia­ła­nia, za spra­wą któ­re­go two­rzo­ne są wizu­ali­za­cje pro­ble­mów spo­łecz­nych i natu­ral­nych. Uży­cie danych słu­ży rów­nież legi­ty­mi­za­cji akto­rów poli­tycz­nych, w tym ruchów oddol­nych, w zda­ta­fi­ko­wa­nym i skwan­ty­fi­ko­wa­nym spo­łe­czeń­stwie. W pre­zen­ta­cji zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne przy­kła­dy takich orga­ni­za­cji ruchów spo­łecz­nych, jak Gre­en­pe­ace Inter­na­tio­nal, któ­re dzia­ła w opar­ciu o dane IPCC na temat zmian kli­ma­tu,  ruchu Fri­days for Futu­re, któ­ry kwan­ty­fi­ku­je swo­ją siłę maso­wą w ska­li glo­bal­nej, oraz Pol­skie­go Alar­mu Smo­go­we­go, two­rzą­ce­go w spo­sób oddol­ny wła­sną infra­struk­tu­rę pomia­ro­wą w zakre­sie jako­ści powietrza.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
iss logo
Instytut Studiów Społecznych UW
Przewiń do góry