Analiza efektywności polskiego systemu sądownictwa z wykorzystaniem narzędzi modelowania tematów

2022-01-26
18:00

Prelegenci

Maciej Świtała

Maciej Świtała

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, Uniwersytet Warszawski

Doktorant Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent kierunku informatyka i ekonometria (specjalność data science) oraz student prawa na tej samej uczelni. Zainteresowany rozwiązaniami sztucznej inteligencji – szczególnie uczeniem maszynowym i przetwarzaniem języka naturalnego – oraz ich wykorzystaniem w empirycznych studiach nad prawem, procedurą prawną i teorią prawa.

Szczudlik Katarzyna

Katarzyna Szczudlik

SSW Pragmatic Solutions, ekspertka KPI

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych, prywatności i prawa nowych technologii, szczególnie na rzecz podmiotów z sektora finansowego i FinTech. Ma doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego dla podmiotów z sektora telekomunikacyjnego, IT (umowy wdrożeniowe) i usług płatniczych. Interesuje się prawnymi aspektami technologii blockchain i sztucznej inteligencji, zarówno w zakresie aspektów prawnych wykorzystania tych technologii, jak i ich wykorzystania w obszarze usług prawnych.

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i opracowań dot. prawa nowych technologii, ochrony danych osobowych i rozwiązywania sporów. Regularnie jest prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach.

jakubszafranski-11

dr Paweł Marcisz

Katedra Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji UW
Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, a także adwokat. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii prawa instytucjonalnego UE. W ramach praktyki specjalizuje się w prawie europejskim i prowadzeniu sporów

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Bada­nia doty­czą spo­so­bu pomia­ru efek­tyw­no­ści pol­skie­go sys­te­mu sądow­nic­twa. Oce­ny tego zja­wi­ska doko­na­no wyko­rzy­stu­jąc ana­li­zę praw­do­po­do­bień­stwa skła­da­nia ape­la­cji od orze­czeń sądo­wych. Narzę­dzia sztucz­nej inte­li­gen­cji, któ­re zasto­so­wa­no w bada­niu, umoż­li­wi­ły zgru­po­wa­nie dużej ilo­ści orze­czeń sądów ze wzglę­du na ich tema­ty­kę. W uzy­ska­nych gru­pach spraw­dzo­no od ilu orze­czeń zosta­ła zło­żo­na ape­la­cja. Prze­ana­li­zo­wa­no też, jaki odse­tek orze­czeń w danej gru­pie wyda­ły wydzia­ły sądów o danej spe­cja­li­za­cji. W ten spo­sób ziden­ty­fi­ko­wa­no gru­py o jed­no­rod­nej cha­rak­te­ry­sty­ce praw­nej tzn. doty­czą­ce poje­dyn­czych zagad­nień pra­wa cywil­ne­go, kar­ne­go, rodzin­ne­go albo pra­wa pra­cy. Ponad­to, zaob­ser­wo­wa­no rów­nież takie gru­py orze­czeń, któ­re doty­czą wię­cej niż jed­ne­go pro­ble­mu praw­ne­go. Wresz­cie, spraw­dzo­no jak nie­jed­no­rod­na tema­ty­ka spraw wpły­wa na praw­do­po­do­bień­stwo ape­la­cji. Uzy­ska­ne wyni­ki suge­ru­ją, że spra­wy cywil­ne cha­rak­te­ry­zu­ją się niż­szym praw­do­po­do­bień­stwem ape­la­cji niż spra­wy kar­ne. Z kolei orze­cze­nia o nie­jed­no­rod­nej tema­ty­ce cechu­je wyjąt­ko­wo wyso­kie praw­do­po­do­bień­stwo ape­la­cji. Lep­sze zro­zu­mie­nie pro­ble­mów praw­nych zwią­za­nych z nie­jed­no­rod­ny­mi tema­tycz­nie gru­pa­mi orze­czeń może zaś słu­żyć uspraw­nie­niu dzia­ła­nia sys­te­mu sądownictwa.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
UW logo
Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska, Uniwersytet Warszawski
Scroll to Top