Big Tech i zabójcze przejęcia a teleologia unijnego prawa konkurencji: co chroni Komisja Europejska w sprawach z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw?

2023-03-20
17:00

Prelegenci

M Woźniak Cichuta

Monika Woźniak-Cichuta

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, związana z Katedrą Prawa Europejskiego WPiA UW i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych WZ UW. Stypendystka w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki (OPUS-16) na temat wymiany danych między przedsiębiorcami na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze i filozoficzne na MISH UW, studiowała także na Katholieke Universiteit Leuven, European University Institute i Brussels School of Competition. Wielokrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Zawodowo związana z międzynarodową kancelarią prawną Clifford Chance; doświadczenie zdobywała również w Komisji Europejskiej. Jej badania naukowe obejmują prawo konkurencji Unii Europejskiej wobec platform cyfrowych, w szczególności prawo kontroli koncentracji i analizę teorii szkody.

Magdalena Słok-Wódkowska

dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska

Analityczka prawna
DELab UW, Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej, WPiA
Współpracuje przy projektach dotyczących Jednolitego Rynku Cyfrowego i Gospodarki. Jest doktorem nauk prawnych, ale także absolwentką SGH (dzięki czemu lepiej rozumie ekonomistów). Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim międzynarodowe prawo gospodarcze i prawo Unii Europejskiej. Poza byciem adiunktem na WPIA doradza także Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP w zakresie prawa UE. Od 2013 współprowadzi bloga na temat prawa międzynarodowego publicznego – www.przegladpm.blogspot.com.
K Menszig-Wiese

dr Katarzyna Menszig-Wiese

Radca prawny, Managing Associate
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Doktor nauk prawnych UJ, absolwentka studiów LL.M. na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz radca prawny. Specjalizuje się w prawie konkurencji i konsumentów. Angażuje się także w pracę naukową – publikuje artykuły z zakresu polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego a także prowadzi gościnne wykłady dotyczące styku prawa konkurencji i prawa nowych technologii.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Wobec wyso­kie­go stop­nia kon­cen­tra­cji na ryn­kach cyfro­wych i two­rze­nia się kon­glo­me­ra­tów cyfro­wych kil­ku spół­ek tech­no­lo­gicz­nych (zna­nych pod akro­ni­mem GAMAM dla Google, Ama­zon, Meta, Apple i Micro­soft – tzw. Big Tech), unij­ne pra­wo kon­ku­ren­cji zma­ga się z kry­zy­sem toż­sa­mo­ści. Towa­rzy­szy temu deba­ta czy pra­wo kon­ku­ren­cji jest ogra­ni­czo­ne do celów ści­śle eko­no­micz­nych, takich jak wąsko rozu­mia­ny dobro­byt kon­su­men­tów, czy reali­zu­je rów­nież szer­sze cele, takie jak wol­ność do kon­ku­ro­wa­nia lub inte­gra­cja ryn­ku. Deba­ta ta ma wpływ m.in. na oce­nę poli­ty­ki ochro­ny kon­ku­ren­cji wobec trans­ak­cji na ryn­kach cyfro­wych – tzw. zabój­czych prze­jęć, czy­li prze­jęć nie­wiel­kich, inno­wa­cyj­nych spół­ek (start-upów) przez Big Tech. Skut­ki takich prze­jęć powin­ny być bowiem roz­pa­try­wa­ne w aspek­cie szer­szym niż jedy­nie konsekwencjalistycznym.

Bada­nia doty­czą aksjo­lo­gii, do któ­rej odwo­łu­je się Komi­sja Euro­pej­ska w decy­zjach z zakre­su kon­tro­li kon­cen­tra­cji przed­się­biorstw. Na począt­ku, w opar­ciu o meto­dę for­mal­no-dogma­tycz­ną i ana­li­zę orzecz­nic­twa Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej (TSUE), wyty­po­wa­no sło­wa klu­czo­we obra­zu­ją­ce cele unij­ne­go pra­wa kon­ku­ren­cji i ich dery­wa­ty. Następ­nie prze­ana­li­zo­wa­no czę­sto­tli­wość wystę­po­wa­nia powyż­szych war­to­ści w decy­zjach Komi­sji Euro­pej­skiej z zakre­su kon­tro­li kon­cen­tra­cji przed­się­biorstw. Na tej pod­sta­wie doko­na­no oce­ny, jaki­mi war­to­ścia­mi kie­ru­je się Komi­sja Euro­pej­ska przy oce­nie trans­ak­cji mię­dzy przed­się­bior­ca­mi. Ponad­to porów­na­no, jak aksjo­lo­gia, do któ­rej odwo­łu­je się Komi­sja w dzie­dzi­nie kon­tro­li kon­cen­tra­cji pre­zen­tu­je się na tle aksjo­lo­gii wystę­pu­ją­cej we wszyst­kich dzie­dzi­nach pra­wa kon­ku­ren­cji. Bada­nia roz­sze­rzo­no o per­spek­ty­wę wyro­ków TSUE. Lep­sze zro­zu­mie­nie, czym kie­ru­je się Komi­sja w decy­zjach z zakre­su kon­tro­li kon­cen­tra­cji przed­się­biorstw i oce­na, czy uwzględ­nie­niu pod­le­ga­ją wszyst­kie, czy tyl­ko ści­śle eko­no­micz­ne war­to­ści unij­ne­go pra­wa kon­ku­ren­cji, może przy­czy­nić się do sku­tecz­niej­sze­go prze­ciw­dzia­ła­nia two­rze­niu się kon­glo­me­ra­tów cyfro­wych i poszu­ki­wa­nia odpo­wied­niej teo­rii szko­dy w cyfro­wym ekosystemie.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference
Logo DELab
DELab UW
ws-logo
Wydział Socojologii UW
Big Tech i zabójcze przejęcia a teleologia unijnego prawa konkurencji: co chroni Komisja Europejska w sprawach z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorstw?
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Scroll to Top