Prelegenci

Prof. Heidi Vandebosch

Prof. Heidi Vandebosch

University of Antwerp

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Semi­na­rium z nasze­go anglo­ję­zycz­ne­go cyklu Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars poświę­ci­li­śmy bada­niom zespo­łu prof. Heidi Ven­de­bosch nad cyber­prze­mo­cą, pro­wa­dzo­nym od 2005 roku.

Prof. Van­de­bosch przed­sta­wi­ła zało­że­nia i głów­ne wyni­ki ana­liz. W pierw­szej fazie zespół pro­wa­dził głów­nie bada­nia zorien­to­wa­ne na pro­blem. W szcze­gól­no­ści badał roz­po­wszech­nie­nie cyber­prze­mo­cy, pro­fi­le drę­czy­cie­li, ofiar i osób postron­nych, wpływ cyber­prze­mo­cy na zdro­wie fizycz­ne i psy­chicz­ne mło­dych ludzi, a tak­że rolę rodzi­ców, szkół, por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych i mediów (infor­ma­cyj­nych).

Stop­nio­wo, w opar­ciu o spo­strze­że­nia z pierw­szej fazy, kon­cep­cja ewo­lu­owa­ła w kie­run­ku badań bar­dziej ukie­run­ko­wa­nych na roz­wią­za­nia. W kil­ku dużych, inter­dy­scy­pli­nar­nych i mię­dzy­uni­wer­sy­tec­kich pro­jek­tach roz­wi­nię­te zosta­ły i oce­nio­ne opar­te na dowo­dach (tech­no­lo­gicz­nych) inter­wen­cje, takie jak poważ­na gra pro­mu­ją­ca pozy­tyw­ną posta­wę, auto­ma­tycz­ne sys­te­my wykry­wa­nia cyber­prze­mo­cy na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych oraz inter­fej­sy reflek­syj­ne (któ­re spra­wia­ją, że mło­dzi ludzie zasta­na­wia­ją się dwa razy, zanim opu­bli­ku­ją napa­stli­wą treść). W mia­rę upły­wu cza­su, typy agre­sji onli­ne, któ­re badał zespół, rów­nież się róż­ni­co­wa­ły (mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne onli­ne, slut-sha­ming, cele­bri­ty bashing,.…). W podob­ny spo­sób roz­sze­rzo­ne zosta­ły bada­ne popu­la­cje (od nie­mal wyłącz­ne­go sku­pie­nia się na dzie­ciach i nasto­lat­kach, do takie­go, w któ­rym punk­tem zain­te­re­so­wa­nia sta­ła się rów­nież agre­sją onli­ne wśród dorosłych).

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

logo-nl
Univeristy of Antwerp
Scroll to Top