Cyfryzacja pod lupą nauki

Pay­ing with your data. Pri­va­cy tra­de-offs in the ride-hailing services

Pay­ing with your data. Pri­va­cy tra­de-offs in the ride-hailing services

W swo­im bada­niu Michał Paliń­ski prze­ana­li­zo­wał goto­wość użyt­kow­ni­ków do akcep­ta­cji raba­tów na prze­jaz­dy zama­wia­ne przy uży­ciu apli­ka­cji (np. Uber/FreeNow) w zamian za udo­stęp­nia­nie danych trze­ciej stro­nie (rekla­mo­daw­cy). Wyko­rzy­stu­jąc meto­dę eks­pe­ry­men­tu wybo­ru dys­kret­ne­go, zba­dał pre­fe­ren­cje użyt­kow­ni­ków wzglę­dem udo­stęp­nia­nia danych o róż­nym stop­niu wraż­li­wo­ści (tj. data uro­dze­nia, histo­ria tras prze­jaz­dów, czy dane pocho­dzą­ce z sie­ci spo­łecz­no­ścio­wych). W jaki spo­sób świa­do­mość praw pły­ną­cych dla oby­wa­te­li z funk­cjo­no­wa­nia RODO wpły­wa na ich wyce­nę pry­wat­no­ści w sieci?

Wstęp­ne wyni­ki wska­zu­ją na ist­nie­nie w Pol­sce miej­sca na roz­wój mode­li biz­ne­so­wych wyko­rzy­stu­ją­cych mecha­nizm współ­fi­nan­so­wa­nia usług inter­ne­to­wych dany­mi użyt­kow­ni­ków, tzn. sku­tecz­nej mone­ty­za­cji danych oso­bo­wych przez użyt­kow­ni­ków. Użyt­kow­ni­cy wyżej wyce­nia­ją dane poten­cjal­nie umoż­li­wia­ją­ce ich bez­po­śred­nią iden­ty­fi­ka­cję (np. imię i nazwi­sko, adres e‑mail etc.) niż np. cen­niej­sze z punk­tu widze­nia biz­ne­so­we­go dane loka­li­za­cyj­ne. Wnio­ski z ana­li­zy mię­dzy­gru­po­wej poka­zu­ją, że świa­do­mość RODO pod­no­si wyce­nę danych przez użytkowników.

Komentarz do badania wygłoszą:

Od 2002 roku adiunkt­ka na WNE UW. W 2008 roku obję­ła kie­row­nic­two War­szaw­skie­go Ośrod­ka Eko­no­mii Eko­lo­gicz­nej, w któ­rym pro­wa­dzi pra­ce badaw­cze. Sty­pen­dyst­ka fun­da­cji Deka­ban-Lid­dle, Bry­tyj­skiej Aka­de­mii Nauk, Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu w Leu­ven, fran­cu­skie­go Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska oraz COST E45 Euro­pe­an Forest Exter­na­li­ties, EUROFOREX. Nale­ży do Euro­pe­an Asso­cia­tion of Envi­ron­men­tal and Reso­ur­ce Eco­no­mi­sts (EAERE), The Inter­na­tio­nal Socie­ty for Eco­lo­gi­cal Eco­no­mics (ISEE) oraz The Euro­pe­an Asso­cia­tion of Agri­cul­tu­ral Eco­no­mi­sts (EAAE).

Absol­went­ka Tele­in­for­ma­ty­ki na Poli­tech­ni­ce Wro­cław­skiej i Com­pu­ter Scien­ce na Coven­try Uni­ver­si­ty. Posia­da ponad 10-let­nie doświad­cze­nie na ryn­ku nowych tech­no­lo­gii z naci­skiem na biz­ne­so­we wyko­rzy­sta­nie danych. Pra­cu­je wraz z lide­ra­mi ryn­ku IT, budu­jąc pro­duk­ty opar­te o dane,  prze­kształ­ca je w infor­ma­cje uspraw­nia­ją­ce dzia­ła­nie przed­się­biorstw. Doświad­cze­nie na róż­nych eta­pach cyklu wdro­że­nio­we­go pozwa­la jej peł­nić rolę lide­ra zespo­łu i odpo­wia­dać za two­rze­nie i roz­wój roz­wią­zań ana­li­tycz­nych opar­tych o big data i sztucz­ną inte­li­gen­cję wyko­rzy­stu­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nia technologiczne.

Tematy kolejnych spotkań:

Bada­nie ryn­ku wynaj­mu krótkoterminowego

Dostęp do infor­ma­cji o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji w obli­czu roz­wo­ju AI

Data­fi­ka­cja w pań­stwach europejskich

Using YouTu­be music charts and Google Trends to track social chan­ges sin­ce the COVID-19 outbreak

Partnerzy

Part­ner merytoryczny

Semi­na­ria są jed­nym z dzia­łań, zwią­za­nych z pro­gra­mem „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza” (IDUB). Pod­czas spo­tkań pn. „Cyfry­za­cja pod lupą nauki” będzie­my przy­glą­dać się zagad­nie­niom zwią­za­nym z trans­for­ma­cją cyfro­wą, nowy­mi tech­no­lo­gia­mi oraz inno­wa­cyj­ny­mi meto­da­mi badawczymi.

Celem semi­na­rium jest pobu­dza­nie współ­dzia­ła­nia mło­dych naukow­ców oraz eks­per­tów z sek­to­ra publicz­ne­go i biz­ne­su. Pod­czas cyklu debat mło­dzi naukow­cy będą mie­li oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich badań w obsza­rze cyfry­za­cji oraz uzy­ska­nia mery­to­rycz­ne­go wspar­cia eks­per­tów. Poprzez ini­cja­ty­wę chce­my popu­la­ry­zo­wać ich doro­bek i badania.

„Cyfry­za­cja pod lupą nauki” to plat­for­ma współ­pra­cy, inte­gru­ją­ca naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, zaj­mu­ją­cych się cyfry­za­cją. Chce­my, aby spo­tka­nia two­rzy­ły przy­ja­zne śro­do­wi­sko do wymia­ny i dzie­le­nia się naj­now­szą wie­dzą, ale też prze­ka­zy­wa­nia kon­kret­nych kom­pe­ten­cji w zakre­sie prze­twa­rza­nia, ana­li­zy i wyko­rzy­sta­nia danych oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z nowy­mi meto­da­mi badaw­czy­mi. Zapra­sza­my do udziału!

Seminaria DELab UW
„Cyfryzacja pod lupą nauki”

Przewiń do góry