Cyfryzacja pod lupą nauki

Wpływ COVID-19 na spo­sób spę­dza­nia cza­su w cią­gu dnia – na pod­sta­wie danych YouTu­be oraz Google Trends

Pan­de­mia i zwią­za­ne z nią ogra­ni­cze­nia dotknę­ły cały świat, zmie­nia­jąc spo­sób, w jaki ludzie pra­cu­ją i żyją. Wie­le zosta­ło już powie­dzia­ne na temat wpły­wu na ryn­ki pra­cy, prze­nie­sie­nia pra­cy do domu i spo­łecz­nych skut­ków pan­de­mii. Nie­wie­le jed­nak wia­do­mo na temat rze­czy­wi­stych zmian w codzien­nych zacho­wa­niach i tego, w jaki spo­sób zmia­ny te wią­żą się z dotkli­wo­ścią kry­zy­su, wymu­szo­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi czy pozio­mem rozwoju.

W swo­im wystą­pie­niu dr Woj­ciech Har­dy dostar­cza pierw­szych dowo­dów na zmia­nę wzor­ców życia codzien­ne­go, któ­re obej­mu­ją infor­ma­cje doty­czą­ce całe­go okre­su od począt­ku pan­de­mii dla ponad 50 kra­jów. Uży­wa infor­ma­cji o tym, kie­dy ludzie słu­cha­ją muzy­ki, aby prze­śle­dzić, jak pan­de­mia zabu­rzy­ła typo­we wzor­ce. Zebra­ne przez zespół dane pocho­dzą z coty­go­dnio­wych list prze­bo­jów YouTu­be i są połą­czo­ne z dany­mi Google Trends. Pozwa­la to zaob­ser­wo­wać godzi­ny naj­więk­szej inten­syw­no­ści słu­cha­nia muzy­ki w róż­nych kra­jach i cza­sie. Dane te łączo­ne są (pra­ca w toku) z infor­ma­cja­mi o przy­pad­kach, ogra­ni­cze­niach i blo­ka­dach oraz wskaź­ni­ka­mi makro, a tak­że z inny­mi dostęp­ny­mi dany­mi Google w celu walidacji.

Na pod­sta­wie wyni­ków ana­li­zy stwier­dzić moż­na wyraź­ną zmia­nę we wzor­cach słu­cha­nia wraz z począt­kiem pan­de­mii. Pan­de­mia zre­du­ko­wa­ła znacz­ną część kon­sump­cji muzy­ki w godzi­nach typo­wych dla dojaz­dów do i z pra­cy. Z dru­giej stro­ny, kon­sump­cja w póź­nych godzi­nach wie­czor­nych wzro­sła po zwy­kłym cza­sie, suge­ru­jąc moż­li­we prze­su­nię­cie do póź­nych godzin pra­cy. Te z kolei są kom­pen­so­wa­ne przez póź­niej­sze roz­po­czy­na­nie dnia pra­cy. Prze­su­nię­cia te są cha­rak­te­ry­stycz­ne tyl­ko dla dni robo­czych, co potwier­dza zwią­zek ze szko­łą lub pracą.

Komentarz do badania wygłoszą:

Tematy kolejnych spotkań:

Appa­rent cho­ice – how Inter­net users deal with e‑panopticon

mgr Julia Heller

Partnerzy

Part­ner merytoryczny

Part­ner studencki

Semi­na­ria są jed­nym z dzia­łań, zwią­za­nych z pro­gra­mem „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza” (IDUB). Pod­czas spo­tkań pn. „Cyfry­za­cja pod lupą nauki” będzie­my przy­glą­dać się zagad­nie­niom zwią­za­nym z trans­for­ma­cją cyfro­wą, nowy­mi tech­no­lo­gia­mi oraz inno­wa­cyj­ny­mi meto­da­mi badawczymi.

Celem semi­na­rium jest pobu­dza­nie współ­dzia­ła­nia mło­dych naukow­ców oraz eks­per­tów z sek­to­ra publicz­ne­go i biz­ne­su. Pod­czas cyklu debat mło­dzi naukow­cy będą mie­li oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich badań w obsza­rze cyfry­za­cji oraz uzy­ska­nia mery­to­rycz­ne­go wspar­cia eks­per­tów. Poprzez ini­cja­ty­wę chce­my popu­la­ry­zo­wać ich doro­bek i badania.

„Cyfry­za­cja pod lupą nauki” to plat­for­ma współ­pra­cy, inte­gru­ją­ca naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, zaj­mu­ją­cych się cyfry­za­cją. Chce­my, aby spo­tka­nia two­rzy­ły przy­ja­zne śro­do­wi­sko do wymia­ny i dzie­le­nia się naj­now­szą wie­dzą, ale też prze­ka­zy­wa­nia kon­kret­nych kom­pe­ten­cji w zakre­sie prze­twa­rza­nia, ana­li­zy i wyko­rzy­sta­nia danych oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z nowy­mi meto­da­mi badaw­czy­mi. Zapra­sza­my do udziału!

Seminaria DELab UW
„Cyfryzacja pod lupą nauki”

Przewiń do góry