Cyfryzacja pod lupą nauki

mgr Mał­go­rza­ta Osowska

“Smart city to dla mnie prze­strzeń do wypeł­nie­nia ludz­ką inte­li­gen­cją”. Jakie prze­pi­sy na mia­sto inte­li­gent­ne sto­su­ją pol­skie miasta?

Pod­czas kolej­ne­go spo­tka­nia z cyklu semi­na­riów DELab UW będzie­my przy­glą­dać się reali­za­cji kon­cep­cji smart city w pol­skich mia­stach. W swo­im wystą­pie­niu Mał­go­rza­ta Osow­ska omó­wi spo­so­by inter­pre­to­wa­nia i wyko­rzy­sta­nia kon­cep­cji smart city na przy­kła­dzie trzech pol­skich miast: Gdań­ska, War­sza­wy i Wro­cła­wia. Mate­riał powstał w opar­ciu o wyni­ki badań zre­ali­zo­wa­nych w latach 2018–2020 do pra­cy dok­tor­skiej. Pre­le­gent­ka prze­pro­wa­dzi­ła 28 indy­wi­du­al­nych wywia­dów z urzęd­ni­ka­mi, odpo­wie­dzial­ny­mi mery­to­rycz­nie za jeden z wyróż­nio­nych obsza­rów: cyfry­za­cję, stra­te­gię roz­wo­ju mia­sta, zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, współ­pra­cę z oto­cze­niem, komu­ni­ka­cję z miesz­kań­cem, dro­gi, bada­nia i innowacje.

W pierw­szej czę­ści wystą­pie­nia uka­za­ne zosta­ną naj­waż­niej­sze wnio­ski z ana­li­zy pola seman­tycz­ne­go wokół smart city. Jakie warun­ki muszą speł­niać zda­niem urzęd­ni­ków poli­ty­ki oraz kon­kret­ne dzia­ła­nia by mogły zyskać ety­kie­tę “inte­li­gent­nych” oraz co odróż­nia je od roz­wią­zań sta­no­wią­cych jedy­nie “tech­no­lo­gicz­ny gadżet, błyskotkę”?

W dru­giej czę­ści wystą­pie­nia zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne kon­kret­ne prak­ty­ki i meto­dy, jakie zarzą­dza­ją­cy mia­sta­mi sto­su­ją, aby włą­czyć ele­men­ty smart city w kie­run­ki pro­wa­dzo­nej poli­ty­ki, w takich obsza­rach, jak budo­wa­nie stra­te­gii, podział funk­cyj­ny mia­sta, spo­sób funk­cjo­no­wa­nia urzę­du oraz współ­pra­ca z oto­cze­niem. Zosta­ną przed­sta­wio­ne róż­ne podej­ścia samo­rzą­dow­ców do wyko­rzy­sta­nia “inte­li­gen­cji roz­pro­szo­nej w mie­ście”, w tym role przy­pi­sy­wa­ne w tym pro­ce­sie tech­no­lo­giom, miesz­kań­com oraz urzędnikom.

Mał­go­rza­ta Osow­ska jest dok­to­rant­ką na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW i eks­pert­ką w Insty­tu­cie Badań Edu­ka­cyj­nych. Koń­czy roz­pra­wę dok­tor­ską poświę­co­ną reali­za­cji wizji smart city w pol­skich mia­stach. Autor­ka publi­ka­cji z zakre­su zarzą­dza­nia wie­dzą i kwa­li­fi­ka­cja­mi. Jej zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze to smart city, socie­ty 5.0, inno­wa­cje, orga­ni­za­cje uczą­ce się, spo­łecz­ne aspek­ty ucze­nia się. Entu­zjast­ka meto­dy ana­li­zy przypadków.

Komentarz do badania wygłoszą:

Pro­fe­sor nauk o poli­ty­ce publicz­nej na Uni­wer­sy­te­cie SWPS i współ­za­ło­ży­ciel fir­my badaw­czej EGO s.c. Nauko­wo zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem roz­wią­zań przy­ja­znych oby­wa­te­lom oraz ewa­lu­acją sku­tecz­no­ści poli­tyk publicz­nych. W swo­jej pra­cy badaw­czej i edu­ka­cyj­nej wyko­rzy­stu­je gry, eks­pe­ry­men­ty i pro­jek­to­wa­nie beha­wio­ral­ne. Ma ponad dwu­dzie­sto­let­nie doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu badań i szko­leń dla pol­skich, unij­nych i ame­ry­kań­skich insty­tu­cji publicz­nych. Autor sze­re­gu publi­ka­cji nauko­wych, w tym sze­ścio­to­mo­wej serii „Mini­ster­stwa Uczą­ce Się”. Wraz z pol­ski­mi samo­rzą­da­mi roz­wi­ja obec­nie labo­ra­to­rium inno­wa­cyj­nych usług publicz­nych i dora­dza ame­ry­kań­skim agen­cjom fede­ral­nym w pro­jek­to­wa­niu Lear­ning Agendas.

Dostęp do infor­ma­cji o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji w obli­czu roz­wo­ju AI

W cza­sie semi­na­rium omó­wio­ne zosta­ną roz­wią­za­nia doty­czą­ce zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji wpro­wa­dza­ne w pra­wie Unii Euro­pej­skiej. Ana­li­za obej­mu­je prze­pi­sy z zakre­su pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym zwłasz­cza art. 22 Ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oraz dys­ku­sję aka­de­mic­ką doty­czą­cą tzw. pra­wa do wyja­śnie­nia. Ponad­to, w wystą­pie­niu przed­sta­wio­ne zosta­ną prze­pi­sy doty­czą­ce oce­ny skut­ków dla ochro­ny danych wpro­wa­dzo­ne w RODO i wyni­ki bada­nia przy­ję­tych w pań­stwach człon­kow­skich UE oraz Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go na pod­sta­wie tych prze­pi­sów tzw. czar­nych list. Pod tym poję­ciem rozu­mia­ne są listy okre­śla­ją­ce typy prze­twa­rza­nia danych, któ­re powin­ny zostać obję­te obo­wiąz­kiem prze­pro­wa­dze­nia oce­ny skut­ków dla ochro­ny danych. Ponad­to, w wystą­pie­niu przed­sta­wio­ne zosta­ną nowe pro­po­zy­cje doty­czą­ce regu­la­cji tech­no­lo­gii nazy­wa­nych sztucz­ną inte­li­gen­cją w celu odpo­wie­dzi na pyta­nie czy sta­no­wią one potrzeb­ny i ade­kwat­ny kie­ru­nek zmian pra­wa w świe­tle celu jakim jest two­rze­nie nie­dy­skry­mi­na­cyj­nych i przej­rzy­stych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych dla zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji.

Komentarz do badania wygłoszą:

Dok­tor habi­li­to­wa­na nauk praw­nych, pro­fe­sor w Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go, Kate­dra Pra­wa Mię­dzy­na­ro­do­we­go i Pra­wa UE. Adwo­kat, pra­cow­nik admi­ni­stra­cji publicz­nej. Czło­nek Biu­ra Stu­diów i Ana­liz Sądu Naj­wyż­sze­go, wcze­śniej zastęp­ca dyrek­to­ra Zespo­łu Pra­wa Kon­sty­tu­cyj­ne­go, Mię­dzy­na­ro­do­we­go i Euro­pej­skie­go w Biu­rze Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich oraz eks­pert ds. legi­sla­cji w Biu­rze Ana­liz Sej­mo­wych. Nauko­wo zaj­mu­je się pro­ble­ma­ty­ką sys­te­mu insty­tu­cjo­nal­ne­go Unii Euro­pej­skiej, współ­pra­cą państw człon­kow­skich w spra­wach kar­nych, a w ostat­nim cza­sie przede wszyst­kim ochro­ną danych oso­bo­wych (głów­nie w wymia­rze rela­cji do obo­wiąz­ku zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go). Autor­ka publi­ka­cji z zakre­su ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym Komen­ta­rza do usta­wy wdra­ża­ją­cej dyrek­ty­wę 2016/680 (tzw. dyrek­ty­wę policyjną).

Wspie­ra przed­się­bior­ców we wdra­ża­niu pro­jek­tów z zakre­su IT oraz nowych tech­no­lo­gii, w tym opar­tych na Block­cha­in, AI, machi­ne lear­ning oraz IOT. Jest spe­cja­li­stą z zakre­su HR, ochro­ny danych oso­bo­wych oraz zarzą­dza­nia wła­sno­ścią inte­lek­tu­al­ną w roz­wią­za­niach tech­no­lo­gicz­nych. Dora­dza oraz szko­li we wszel­kich kwe­stiach zwią­za­nych z sze­ro­ko poję­tą tema­ty­ką zatrud­nia­nia pra­cow­ni­ków, pra­wa autor­skie­go, ochro­ny danych oso­bo­wych oraz pra­wa nowych tech­no­lo­gii. Stu­dio­wał pra­wo na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, gdzie koń­czył tak­że pody­plo­mo­we stu­dium pra­wa pra­cy. Michał jest Adwo­ka­tem wpi­sa­nym na listę Okrę­go­wej Rady Adwo­kac­kiej w War­sza­wie, gdzie od 2019 r. szko­li tak­że apli­kan­tów adwo­kac­kich m.in. w obsza­rze wyko­rzy­sta­nia nowych technologii.

Tematy kolejnych spotkań:

Mię­dzy alie­na­cją a eman­cy­pa­cją: wpływ tech­no­lo­gii cyfro­wych na pra­cę umysłową

mgr Moni­ka Berdys

Smart cities i mikro­płat­no­ści: zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ków mobil­no­ści współdzielonej

Akty­wizm danych w cza­sach antropocenu

mgr Bar­tosz Ślosarski

Using YouTu­be music charts and Google Trends to track social chan­ges sin­ce the COVID-19 outbreak

Partnerzy

Part­ner merytoryczny

Part­ner studencki

Semi­na­ria są jed­nym z dzia­łań, zwią­za­nych z pro­gra­mem „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza” (IDUB). Pod­czas spo­tkań pn. „Cyfry­za­cja pod lupą nauki” będzie­my przy­glą­dać się zagad­nie­niom zwią­za­nym z trans­for­ma­cją cyfro­wą, nowy­mi tech­no­lo­gia­mi oraz inno­wa­cyj­ny­mi meto­da­mi badawczymi.

Celem semi­na­rium jest pobu­dza­nie współ­dzia­ła­nia mło­dych naukow­ców oraz eks­per­tów z sek­to­ra publicz­ne­go i biz­ne­su. Pod­czas cyklu debat mło­dzi naukow­cy będą mie­li oka­zję do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich badań w obsza­rze cyfry­za­cji oraz uzy­ska­nia mery­to­rycz­ne­go wspar­cia eks­per­tów. Poprzez ini­cja­ty­wę chce­my popu­la­ry­zo­wać ich doro­bek i badania.

„Cyfry­za­cja pod lupą nauki” to plat­for­ma współ­pra­cy, inte­gru­ją­ca naukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, zaj­mu­ją­cych się cyfry­za­cją. Chce­my, aby spo­tka­nia two­rzy­ły przy­ja­zne śro­do­wi­sko do wymia­ny i dzie­le­nia się naj­now­szą wie­dzą, ale też prze­ka­zy­wa­nia kon­kret­nych kom­pe­ten­cji w zakre­sie prze­twa­rza­nia, ana­li­zy i wyko­rzy­sta­nia danych oraz eks­pe­ry­men­to­wa­nia z nowy­mi meto­da­mi badaw­czy­mi. Zapra­sza­my do udziału!

Seminaria DELab UW
„Cyfryzacja pod lupą nauki”

Przewiń do góry