Digital Europe Economic seminars

Zarejestruj się, by otrzymać dostęp do pełnego harmonogramu z linkami do spotkań

San­tia­go Giral­do-Luque (Auto­no­mo­us Uni­ver­si­ty of Barcelona) 
Cri­sti­na Fer­nán­dez-Rovi­ra (Uni­ver­si­ty of Vic – Cen­tral Uni­ver­si­ty of Catalonia)

Eco­no­my of atten­tion and digi­tal con­sump­tion: ove­rview over the last two years

Digi­tal atten­tion can be under­sto­od as the new indi­ca­tor of con­cen­tra­tion of indi­vi­du­als» acti­vi­ties in the­ir daily lives. Fewer plat­forms are con­cen­tra­ting people­’s atten­tion and, at the same time, using per­su­asi­ve mecha­ni­sms to ensu­re that this atten­tion is not only main­ta­ined, but accen­tu­ated. The stu­dy pre­sen­ted at the ses­sion is a rese­arch stu­dy using social media con­sump­tion data of young people in Spa­in. The stu­dy com­bi­nes con­sump­tion moni­to­ring tech­ni­qu­es as well as focus gro­ups in which young people are asked abo­ut the­ir moti­va­tions for using social networks. The results indi­ca­te an incre­asing focus on mobi­le scre­ens, as well as a con­cen­tra­tion of this con­sump­tion on social media plat­forms. Fur­ther­mo­re, the quali­ta­ti­ve expla­na­tions of the stu­dy par­ti­ci­pants demon­stra­te an awa­re­ness of the exces­si­ve use of the devi­ces, whi­le at the same time they are aga­inst both decre­asing the­ir con­sump­tion and stop­ping the­ir use. The col­lec­ti­ve fear of exi­ting from social media use demon­stra­tes the emo­ti­ve power of the atten­tion eco­no­my led by lar­ge digi­tal platforms. 
Zobacz zapis poprzednich seminariów

Tematy kolejnych spotkań:

Wad­dick Doy­le (Ame­ri­can Uni­ver­si­ty of Paris)

Brand com­mu­ni­ca­tion and the Atten­tion Economy

Annet­te Bro­ocks (Euro­pe­an Com­mis­sion – Joint Rese­arch Centre)

Gra­vi­ty and tra­de in video on demand services

Kri­stóf Gyó­di (DELab, Uni­ver­si­ty of War­saw);
Michał Paliń­ski (DELab, Uni­ver­si­ty of Warsaw)

Towards a human-cen­tric inter­net: chal­len­ges and solu­tions. Map­ping key tech and poli­cy topics with text-mining

Zdjęcie Kristófa Gyódi
Zdjęcie Michała Palińskiego

Daniel Kaimann (Era­smus Uni­ver­si­ty Rot­ter­dam and Pader­born University)

More Than (Brand) Names: The Impact of Vowels on Onli­ne Eva­lu­ations in Emer­ging Peer-To-Peer-Markets

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z dr. Wojciechem Hardym

Semi­na­ria są jed­nym z dzia­łań zwią­za­nych z pro­gra­mem „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza” (IDUB). Pod­czas spo­tkań pn. „Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars” pre­zen­to­wa­ne będą bada­nia z zakre­su cyfry­za­cji, pro­wa­dzo­ne przez czo­ło­wych aka­de­mi­ków i aka­de­micz­ki Unii Europejskiej.

Celem semi­na­rium jest wymia­na wie­dzy i zawią­za­nie rela­cji pomię­dzy bada­cza­mi i badacz­ka­mi z róż­nych kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej. W semi­na­riach będą mogły uczest­ni­czyć tak oso­by pra­cu­ją­ce na uczel­ni jak i stu­diu­ją­ce, w tym w kra­jach innych niż Pol­ska. Ini­cja­ty­wa pozwo­li na posze­rze­nie hory­zon­tów badaw­czych oraz stwo­rze­nie sie­ci kon­tak­tów dla poten­cjal­nej przy­szłej współ­pra­cy i wymia­ny wiedzy.

 

Spo­tka­nia “Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars” odby­wa­ją się dwa razy w mie­sią­cu, z kolej­ny­mi spo­tka­nia­mi zapo­wia­da­ny­mi z wyprze­dze­niem na stro­nie semi­na­rium. Semi­na­ria odby­wa­ją się w języ­ku angiel­skim. Dotych­cza­so­we wystą­pie­nia moż­na obej­rzeć tak­że na kana­le DELa­bUW na YouTu­be. Zapra­sza­my do uczestnictwa!

Seminaria DELab UW
„Digital europe economic seminars”

Przewiń do góry