Digital Europe Economic seminars

Zarejestruj się aby otrzymać dostęp do pełnego harmonogramu z linkami do spotkań

Com­pen­sa­tion Sys­tems to Fix Copy­ri­ght Conun­drums: The Cul­tu­ral Eco­no­mics Perspective

This semi­nar revo­lves round the bro­ad question: how can we make the best of digi­ta­li­za­tion to pro­mo­te cul­tu­ral pro­duc­tion and access? This topic has many puz­zling aspects regar­ding, for instan­ce, the ambi­gu­ous role of the copy­ri­ght sys­tem in pro­mo­ting cre­ati­vi­ty and inno­va­tion, or the bene­fits and incre­asing power of com­mer­cial onli­ne plat­forms, which dis­se­mi­na­te cre­ati­ve con­tent. First, we will survey main the­mes in cul­tu­ral eco­no­mics, and how the­se rela­te to prac­ti­cal questions regar­ding copy­ri­ght poli­cy and cul­tu­ral poli­cy. Second, we will deba­te the merits of copy­ri­ght com­pen­sa­tion sys­tems, which (a) pro­vi­de end-users with legal cer­ta­in­ty when using wide­ly ava­ila­ble onli­ne reso­ur­ces to access and use cre­ati­ve works, in return for (b) a sur­char­ge on Inter­net sub­scrip­tion, the rece­ipts of which are dis­se­mi­na­ted among right­shol­ders. The pre­sen­ta­tion featu­res empi­ri­cal evi­den­ce that com­pen­sa­tion sys­tems could make some cul­tu­ral indu­stries much more effi­cient. We will join­tly discuss the­ir poten­tial in the cur­rent Polish context.

Adver­ti­sing and Con­tent Dif­fe­ren­tia­tion: Evi­den­ce from YouTube

Many media outlets depend on adver­ti­sing reve­nue to finan­ce the­ir ope­ra­tions, but the cau­sal effect of adver­ti­sing on media outlets’ con­tent cho­ice is lar­ge­ly une­xplo­red. This paper explo­its two insti­tu­tio­nal featu­res from YouTu­be to show that an exo­ge­no­us incre­ase in adver­ti­sing quan­ti­ty indu­ces YouTu­bers to dif­fe­ren­tia­te the­ir video con­tent from the­ir com­pe­ti­tors. A plau­si­ble mecha­nism is that YouTu­bers wish to avo­id com­pe­ti­tion. Vie­wers
typi­cal­ly per­ce­ive adver­ti­sing as a nuisan­ce and the­re­fo­re as an impli­cit pri­ce they have to pay, thus, they could switch to a com­pe­ti­tor if a YouTu­ber incre­ased her adver­ti­sing quan­ti­ty. This is less like­ly, howe­ver, if the YouTu­ber dif­fe­ren­tia­tes her con­tent from the main­stre­am, gains mar­ket power in a niche, and the­re­by softens com­pe­ti­tion in the ad „pri­ce.”

Tematy kolejnych spotkań:

Prof. Heidi Van­de­bosch
(Uni­ver­si­ty of Antwerp)

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

Caro­li­na Dal­la Chie­sa
(Era­smus Uni­ver­si­ty Rotterdam)

Crowd­fun­ding for the Cul­tu­ral and Cre­ati­ve Industries

Dr. Rein­hold Kesler
(Uni­ver­si­ty of Zurich)

TBA

Semi­na­ria są jed­nym z dzia­łań zwią­za­nych z pro­gra­mem „Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści – Uczel­nia Badaw­cza” (IDUB). Pod­czas spo­tkań pn. „Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars” pre­zen­to­wa­ne będą bada­nia z zakre­su cyfry­za­cji, pro­wa­dzo­ne przez czo­ło­wych aka­de­mi­ków i aka­de­micz­ki Unii Europejskiej.

Celem semi­na­rium jest wymia­na wie­dzy i zawią­za­nie rela­cji pomię­dzy bada­cza­mi i badacz­ka­mi z róż­nych kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej. W semi­na­riach będą mogły uczest­ni­czyć tak oso­by pra­cu­ją­ce na uczel­ni jak i stu­diu­ją­ce, w tym w kra­jach innych niż Pol­ska. Ini­cja­ty­wa pozwo­li na posze­rze­nie hory­zon­tów badaw­czych oraz stwo­rze­nie sie­ci kon­tak­tów dla poten­cjal­nej przy­szłej współ­pra­cy i wymia­ny wiedzy.

 

Spo­tka­nia “Digi­tal Euro­pe Eco­no­mic Semi­nars” odby­wa­ją się dwa razy w mie­sią­cu, z kolej­ny­mi spo­tka­nia­mi zapo­wia­da­ny­mi z wyprze­dze­niem na stro­nie semi­na­rium. Semi­na­ria odby­wa­ją się w języ­ku angiel­skim. Dotych­cza­so­we wystą­pie­nia moż­na obej­rzeć tak­że na kana­le DELa­bUW na YouTu­be. Zapra­sza­my do uczestnictwa!

Seminaria DELab UW
„Digital europe economic seminars”

Przewiń do góry