Do television and social media make youth vain?

2021-06-30
13:00

Prelegenci

Do television and social media make youth vain?

Prof. Dr. Laura Vandenbosch

KU Leuven

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Spo­tka­nie poświę­ci­li­śmy bada­niom prof. dr Lau­ry Van­den­bosch nad wpły­wem mediów na samo­po­strze­ga­nie mło­dych odbior­ców. W dzi­siej­szym spo­łe­czeń­stwie mło­dzi ludzie poświę­ca­ją nie­kie­dy wię­cej cza­su w mediach (cyfro­wych) niż na sen czy naukę. Więk­szość tre­ści tele­wi­zyj­nych, któ­re mło­dzież oglą­da, obfi­tu­je w ide­al­ny obraz dziew­czyn i przy­stoj­nych chło­pa­ków. Podob­nie, influ­en­ce­rzy, któ­rych mło­dzi odbior­cy śle­dzą i roz­mo­wy, któ­re pro­wa­dzą w mediach spo­łecz­no­ścio­wych – czę­sto zawie­ra­ją komu­ni­ka­ty zwią­za­ne z wyglą­dem. Wie­dząc, że znacz­na część mło­dych kobiet i męż­czyzn zma­ga się ze swo­im wyglą­dem, taka inte­rak­cja z media­mi może być problematyczna.

Pod­czas semi­na­rium doko­na­li­śmy prze­glą­du naj­now­szych badań doty­czą­cych tego, kie­dy i w jaki spo­sób komu­ni­ka­ty odno­śnie wyglą­du w mediach spo­łecz­no­ścio­wych i tele­wi­zji wpły­wa­ją na obraz cia­ła mło­dzie­ży. Ponad­to pre­le­gent­ka poru­szy­ła zagad­nie­nie ruchu body posi­ti­vi­ty i jego poten­cja­łu, by wzmoc­nić u mło­dzie­ży pozy­tyw­ny obraz ciała.

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

Do television and social media make youth vain?
KU Leuven
Przewiń do góry