Dostęp do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w obliczu rozwoju AI

2021-05-05
18:00

Prelegenci

Asia

dr Joanna Mazur

Analityczka DELab
DELab UW, Wydział Prawa i Administracji UW

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W 2021 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Prawa i Administracji UW. W DELab UW pracuje nad analizą prawniczych aspektów budowania jednolitego rynku cyfrowego, przede wszystkim inicjatywy dotyczące ochrony danych osobowych oraz praw autorskich. Interesuje się również problematyką ochrony praw człowieka w przestrzeni cyfrowej. Od stycznia 2019 roku realizuje grant Narodowego Centrum Nauki Preludium pod tytułem: „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego”.

_AS_4333_post

dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK

Akademia Leona Koźmińskiego

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE. Adwokat, pracownik administracji publicznej. Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wcześniej zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Naukowo zajmuje się problematyką systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, współpracą państw członkowskich w sprawach karnych, a w ostatnim czasie przede wszystkim ochroną danych osobowych (głównie w wymiarze relacji do obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa publicznego). Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680 (tzw. dyrektywę policyjną).

M.KIBIL_portret_s

Michał Kibil, ekspert KPI

Współzałożyciel i Starszy Wspólnik w kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.

Przed otwarciem kancelarii DGTL zdobywał doświadczenie w kancelariach indywidualnych, prowadził warszawski oddział kilkudziesięcioosobowej kancelarii, jak i był szefem jednej z praktyk w dwóch kancelariach o zasięgu międzynarodowym. Wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu projektów z zakresu IT oraz nowych technologii, w tym opartych na Blockchain, AI, machine learning oraz IOT. Jest specjalistą z zakresu HR, ochrony danych osobowych oraz zarządzania własnością intelektualną w rozwiązaniach technologicznych. Michał doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kończył także podyplomowe studium prawa pracy. Michał jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gdzie od 2019 r. szkoli także aplikantów adwokackich m.in. w obszarze wykorzystania nowych technologii.

Prowadząca

Analityczka DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

W cza­sie kolej­ne­go semi­na­rium z nasze­go cyklu, omó­wio­ne zosta­ły roz­wią­za­nia doty­czą­ce zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji, wpro­wa­dza­ne w pra­wie Unii Euro­pej­skiej. Dr Joan­na Mazur ana­li­zą obję­ła prze­pi­sy z zakre­su pra­wa ochro­ny danych oso­bo­wych, w tym zwłasz­cza art. 22 Ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oraz dys­ku­sję aka­de­mic­ką doty­czą­cą tzw. pra­wa do wyjaśnienia.

W wystą­pie­niu przed­sta­wio­ne zosta­ły prze­pi­sy doty­czą­ce oce­ny skut­ków dla ochro­ny danych wpro­wa­dzo­ne w RODO i wyni­ki bada­nia przy­ję­tych w pań­stwach człon­kow­skich UE oraz Euro­pej­skie­go Obsza­ru Gospo­dar­cze­go na pod­sta­wie tych prze­pi­sów tzw. czar­nych list. Pod tym poję­ciem rozu­mia­ne są listy okre­śla­ją­ce typy prze­twa­rza­nia danych, któ­re powin­ny zostać obję­te obo­wiąz­kiem prze­pro­wa­dze­nia oce­ny skut­ków dla ochro­ny danych. W refe­ra­cie dr Joan­na Mazur poru­szy­ła tak­że tema­ty­kę nowych pro­po­zy­cji doty­czą­cych regu­la­cji tech­no­lo­gii nazy­wa­nych sztucz­ną inte­li­gen­cją, w celu odpo­wie­dzi na pyta­nie czy sta­no­wią one potrzeb­ny i ade­kwat­ny kie­ru­nek zmian pra­wa w świe­tle celu jakim jest two­rze­nie nie­dy­skry­mi­na­cyj­nych i przej­rzy­stych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych dla zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji.

Cykl polskojęzycznych spotkań, podczas których badacze i badaczki wraz z zaproszonymi gośćmi przyglądają się zagadnieniom związanym z transformacją cyfrową, nowymi technologiami, innowacyjnością oraz cyfrowymi metodami badawczymi.

Celem seminariów „Cyfryzacja pod lupą nauki” jest budowanie współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z ekspertami. Efekty ich pracy dostępne są na stronie DELab UW.

382755703132-kpi-logo
Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
BUYF
Build Up Your Future Conference - Samorząd Studentów WNE UW
Favicona DELab
DELab UW
Wydział Prawa i Administracji UW
Scroll to Top