Prelegenci

Photo_Annette_Broocks

dr Annette Broocks

European Commission's Joint Research Centre

Specjalista ds. projektów w Dziale Gospodarki Cyfrowej Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Posiada tytuł doktora ekonomii KU Leuven.

Jej zainteresowania badawcze obejmują dyskryminację cenową w handlu elektronicznym, handel kulturalny usługami audiowizualnymi oraz siłę rynkową platform internetowych.

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Abs­trakt wystąpienia:

„Osza­co­wu­je­my zmia­ny w dostęp­no­ści tytu­łów Net­fli­xa (exten­si­ve mar­gin) oraz licz­by klik­nięć przy­pa­da­ją­cych na każ­dy z nich (inten­si­ve mar­gin) za pomo­cą nowe­go zbio­ru danych zawie­ra­ją­ce­go infor­ma­cje o ofer­cie i oglą­dal­no­ści Net­fli­xa w 20 kra­jach. Nasze wyni­ki wska­zu­ją, że model gra­wi­ta­cyj­ny han­dlu jest w sta­nie obja­śnić tak dostęp­ność jak i klik­nię­cia na tre­ści Net­fli­xa. W szcze­gól­no­ści, poka­zu­je­my, że oso­by korzy­sta­ją­ce z Net­fli­xa mają sil­ne pre­fe­ren­cje wzglę­dem rodzi­mych pro­duk­cji. Ponad­to, szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o fil­mach i seria­lach dają nam wyjąt­ko­wą oka­zję osza­co­wać zna­cze­nie jako­ści dla kształ­to­wa­nia się oglą­dal­no­ści Net­fli­xa. Oce­ny nie­za­leż­nych oglą­da­ją­cych oraz wiek pro­duk­cji odgry­wa­ją klu­czo­we role dla oglą­dal­no­ści tytu­łów. Wresz­cie, wła­sne pro­duk­cje Net­fli­xa (tzw. Ori­gi­nals) przy­cią­ga­ją nie­po­rów­ny­wal­nie wię­cej osób zainteresowanych”.

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

unnamed
European Commission – Joint Research Centre
Scroll to Top