Income and Nudity on the Internet: Attention Economics of Instagram Stars

2022-05-25
11:00

Prelegenci

Income and Nudity on the Internet: Attention Economics of Instagram Stars

Sophia Gaenssle

Ilmenau University of Technology

Sophia Gaenssle od 2017 r. jest młodszym pracownikiem naukowym w Katedrze Teorii Ekonomii na Politechnice w Ilmenau. Specjalizuje się w ekonomii mediów i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przemysłowej i rynków cyfrowych.

Biogram.

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Social media stars gain star-sta­tus with uplo­ads on social media pages like YouTu­be, Tik­Tok or Insta­gram. One of the most popu­lar plat­forms, espe­cial­ly desi­gned to uplo­ad pic­tu­re con­tents, is the servi­ce “Insta­gram” owned by Meta/Facebook. The gro­wing social, cul­tu­ral, and eco­no­mic power of so-cal­led influ­en­cers raises questions abo­ut key dri­vers of suc­cess and, more­over, distri­bu­tion of inco­me on social media plat­forms. Insta­gram has been accu­sed of stra­te­gi­cal­ly favo­uring ima­ges with nude con­tent, accor­ding to media reports. In order to shed light on this socio-cri­ti­cal aspect, this paper exa­mi­nes the fol­lo­wing rese­arch questions: Does body expo­su­re dri­ve inco­me suc­cess on Insta­gram? Is the­re a dif­fe­ren­ce betwe­en male and fema­le con­tent in this regard? This paper empi­ri­cal­ly ana­ly­ses 500 top Insta­gram stars within the cate­go­ries (1) fashion and beau­ty, (2) fit­ness and sports, (3) music, (4) pho­to and arts, (5) food and vegan. The unba­lan­ced panel data set con­si­sts of 100 stars within each cate­go­ry over an obse­rva­tion period of five mon­ths. The data pro­vi­des infor­ma­tion on popu­la­ri­ty, post­ing beha­vio­ur, and pri­ce esti­ma­tes per post. Sin­ce influ­en­cers are not paid by the plat­form, but main­ly by adver­ti­sers for pro­mo­tion of the­ir pro­ducts, the esti­ma­ted pri­ce per uplo­ad serves as a valid pro­xy for inco­me and eco­no­mic suc­cess. Mean com­pa­ri­son tests show that acco­unts with focus on fema­le acco­unts have a signi­fi­can­tly higher degree in body expo­su­re, whi­le the pri­ce per pic­tu­re is higher for male con­tent. Fur­ther­mo­re, using regres­sions esti­ma­tions, I esti­ma­te the effect of body expo­su­re and sex on pri­ce per pic­tu­re. The results show that body expo­su­re influ­en­ces pri­ces posi­ti­ve­ly, whi­le results for gen­der are mixed. Even­tu­al­ly, this raises first questions of a gen­der pay gap in social media.

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

Income and Nudity on the Internet: Attention Economics of Instagram Stars
Ilmenau University of Technology
Przewiń do góry