Prelegenci

Photo_Marcella_Tambuscio

dr Marcella Tambuscio

Austrian Academy of Sciences

Dr Marcella Tambuscio is a postdoctoral researcher at Austrian Academy of Sciences in Vienna. Her main research goal is to explore applications for machine learning techniques in the humanities.

She has a bachelor's degree in Mathematics and a master's degree in Computer Science from University of Pisa. In 2017 she completed her PhD in Computer Science at University of Turin, focusing her research on spreading phenomena in social networks, specially misinformation and fake news diffusion. In her thesis specifically she studied the effectiveness of fact-checking and explored the role of network segregation and gullible communities in the dissemination process of hoaxes. She also explored the influence of social media in the formation of public opinion in online (Twitter) political conversations. Moreover, she collaborated with one of the main Italian banks to analyse their data with network analysis tools.

Her research interests are Network Science, Machine Learning, Data Mining and Visualisation.

ProwadzącY

Analityk DELab UW

Obejrzyj nagranie Seminarium

Semi­na­rium poświę­ci­li­śmy wyni­kom bada­nia dr Mar­ce­lii Tam­bu­scio nad roz­prze­strze­nia­niem się infor­ma­cji – zwłasz­cza tych dez­in­for­mu­ją­cych – w sie­ci oraz temu, w jaki spo­sób zacho­dzi pro­ces polaryzacji. 

Nauka o sie­ciach (network scien­ce) i ucze­nie maszy­no­we są potęż­ny­mi narzę­dzia­mi do bada­nia zja­wisk zwią­za­nych z inte­rak­cja­mi mię­dzy­ludz­ki­mi. W trak­cie spo­tka­nia nasza pre­le­gent­ka przed­sta­wi­ła nie­któ­re wyni­ki badań, doty­czą­cych roz­prze­strze­nia­nia się dez­in­for­ma­cji i dyna­mi­ki opi­nii w sie­ciach spo­łecz­no­ścio­wych. Sku­pi­ła się w głów­nej mie­rze na kon­cep­cji, że pod­sta­wo­we połą­cze­nia spo­łecz­ne i obec­ność spo­łecz­no­ści o róż­nych zacho­wa­niach odgry­wa­ją bar­dzo waż­ną rolę w ewo­lu­cji kon­wer­sa­cji online.

Cykl anglojęzycznych spotkań, w trakcie których prezentowane są wyniki badań z obszaru cyfryzacji, prowadzonych przez badaczy i badaczki z krajów Unii Europejskiej.

Seminaria są doskonałą okazją, by poznać tematy podejmowane na zagranicznych uczelniach oraz podyskutować o nich zaproszonymi gośćmi. Dzięki interaktywnej formie stanowią również szansę na budowanie współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczasowe seminaria można znaleźć na stronie DELab UW.

oaw logo
Austrian Academy of Sciences
Przewiń do góry